Р І Ш Е Н Н Я №261 4 квітня 2017 року Про затвердження Програми розроблення Схеми планування території Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №261

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль            

Про затвердження  Програми розроблення  Схеми  планування  території Сокальського району на 2017 рік

 

В зв’язку з затвердженням Схеми планування території Львівської області, зміною пріоритетів розвитку району та його соціально-економічних умов, на виконання рішення  ХLІІ сесії У скликання  Львівської обласної ради  від  8 грудня 2008 року № 1077 «Про затвердження Схеми планування території Львівської області», керуючись вимогами ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»»  та ст. 14 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи висновок комісії районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, Сокальська районна рада Львівської області,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму розроблення    Схеми     планування  території Сокальського району на 2017 рік, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                              Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 
     

Програма

розроблення Схеми планування території

Сокальського району

на 2017 рік

 

             Погоджено                                                         Погоджено

Голова постійної комісії                                  Голова  постійної комісії

з питань бюджету                                         з питань промисловості,

соціально-економічного                                інфраструктури, комунального

розвитку та інвестицій                                   майна та підприємництва

____________І.М.Пограничний                 ________________О.М.Солодяк

«_____»____________20___року                   «____»______________20__року

 

                                                                          

 Погоджено                                                          Погоджено

Начальник  відділу житлово-                            Начальник фінансового

комунального гсподарства,                              управління

цільових програм та розвитку                            Сокальської районної

інфраструктури                                          державної адміністрації

Сокальської  районної                                    ________________Г.С.Леонова

держаної адміністрації                                  «_____»____________20___року

_________________С.П. Шевчук

«___»____________20___року

 

Начальник відділу

                                                                            містобудування та архітектури

                                  Сокальської районної

державної адміністрації,

головний архітектор району

_________________М.Й.Баралус

«____»_____________20___ року

 

 

 

 

Сокаль – 2017

 

 

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ.

 

Програма   розроблення  Схеми  планування  території Сокальського району  /далі Програма /   викликана   в  першу   чергу   змінами,   що  відбулися  у    соціально-економічній    сфері   суспільного   розвитку   району та   законодавства    України . Схема планування   дасть можливість   забезпечення   соціальної  стабільності,    екологічної   рівноваги ,  значно   збільшить    роль  територіального фактору  у  вирішенні   стратегічних    завдань  соціально-економічного  розвитку.

 

В основу   розроблення   Схеми   покладаються   основні    законодавчі  документи   національного  рівня    у   сфері містобудування   – Закони України   “Про Генеральну     схему   планування   території   України»  ,  «Про  ргулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування».

Мета  програми – активізація  інвестиційних  процесів,  пов’язаних   з  вигідним  геополітичним  розташуванням  Сокальського  району  , який  є  прикордонним.  Район  має  практичний  досвід  і  готовий  бути  своєрідним  провідником    для  гостей  нашої  держави  , забезпечувати    найбільше    сприяння   для   взаємовигідної   співпраці.

У  тій  чи   іншій  формі  район  співпрацює  з  урядовими  організаціями  та  органами  місцевого  самоврядування  , громадськими  інституціями  та  бізнесовими  колами   в   Україні    та   за    кордоном.

Основні  наші  зусилля  направленні  сьогодні  на  глибоке  реформування  економічного  життя,   реструктуризацію   виробництва,   створення    відповідного    інвестиційного  середовища.

Тому  збільшення   рівня  залучення  інвестицій   в  економіку  району  – це  пріоритетне  завдання   органів  влади   усіх   рівнів   і  є  обов’язковою  умовою   для  забезпечення  сталого розвитку  території  .

 

Реалізація  Схеми планування  території  Сокальського району  забезпечить:

           –   в  економічній  сфері – підвищення   ефективності  суспільного виробництва    завдяки  більш  раціональному  використанню  територій, їх  демографічних ,  природних    та  економічних  ресурсів  ,   відрегулює   межі   адміністративних  утворень;

                –   в соціальній сфері –  створення та  підтримання  повноцінного  середовища, усунення  суттєвих     регіональних   відмінностей   в  умовах  життя  , забезпечення   рівнодоступності    всіх    громадян  до  закладів  соціально-культурного  обслуговування   та    інших   ресурсів   людського  розвитку ,  охорону  та  раціональне  використання    історико-культурної   спадщини;

           –  в  екологічній  сфері – охорону  та  забезпечення  довкілля , раціональне  природокористування,    забезпечення    техногенно-екологічної  безпеки,  шляхом,    обґрунтування   екологічно – припустимих   рівнів   та  режимів  використання   території  .

 

 

 1. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ  РОЗРОБЛЕННЯ   ПРОГРАМИ

 

                         Сьогодні  мають  місце  диспропорції    в  територіальному   розподілі  інвестицій,   результатом  чого  є  нерівномірний  соціально-економічний   розвиток  території  району.   Рівень  інвестиційної  активності  не  відповідає  економічним  можливостям   та   потенціалу   природних     ресурсів   Сокальського  району.

При  прийнятті    рішення  щодо   реалізації  інвестиційних   проектів,  пов’язаних  з  будівництвом  чи  впровадження  нових   виробництв,   насамперед  буде  розглядатися  економічна  доцільність ,  відповідність  розміщення   даного  об’єкту   відповідній  схемі  планування території  , яка  визначає  вихідні передумови  , планувальну  структуру  та   види  переважного  використання  території  , основні  напрями  оптимального  сталого  розвитку  населених пунктів.

                 На   сьогодні  обсяги  та структура   залучених  інвестицій  лише частково  вирішують  завдання  оновлення   районної  технологічної бази, та не завжди відповідають інтересам   інвестиційного  розвитку   району .

Найбільш   негативний   вплив  на  діяльність інвесторів  – це  відсутність  відкритого  та  прозорого  планування  територій  , яке   має  чинники  пов’язані  з  громіздкою  системою  оформлення  документів   на    землю,   погоджень,  експертиз   дозвільних    документів.

 

 1. ЗАВДАННЯ

 

Схема    планування  території   Сокальського району визначить  принципові    засади  планування,  забудови   та    іншого  використання    відповідних  територій  Сокальського  району  та  їх  окремих  частин.  Забезпечить  підготовку  земельних  ділянок  та  інвестиційно-привабливих  територій  і  комплексів   для   потенційних інвесторів  , взявши за основу  планування   територій  для  організації    комплексної  забудови  з    максимально  ефективним  та  оптимальним  використанням   усієї   наявної  інфраструктури ,  технічних   та  соціально-економічних  можливостей.

Головними   інвестиційними  пріоритетами    для   району  є  створення  сприятливих умов  для   залучення    інвестицій    у :

 • промислові парки;
 • логістичні центри;
 • перепрофілювання будівель   колишніх   господарських   дворів,
 • розбудова прикордонної  та  сервісної  інфраструктури  , транспортних   коридорів;
 • розвиток туристично – реакреаційного  комплексу;
 • популярності об’єктів історико-архітектурної  спадщини,  території   з  високим  рекреаційним    потенціалом.

 

 

 

 1. ОЧІКУВАНІ   РЕЗУЛЬТАТИ

 

У   результаті  реалізації  Програми   створюватимуться    сприятливі     умови для  розвитку  території  Сокальського району.

Схема  планування  території   Сокальського  району  встановлює   державні  та  регіональні    пріоритети    щодо  раціональних   видів    використання  території    району.  Це  має  забезпечити  формування  вихідної   бази  для  екологічного  та  соціально  зорієнтованого  прогнозування  розбудови  економіки району.  Містобудівна документація  забезпечить  формування     вихідної   бази   для  екологічного та  соціально  зорієнтованого  прогнозування  розбудови  економіки  району,   вдосконалення    її  галузевих  і   територіальних  пропорцій,   реалізації    державної    регіональної   політики  , забезпечення    сталого  розвитку   населених    пунктів , розбудови   мережі  об’єктів    природно – заповідного  фонду,   зон   масового   відпочинку  ,  визначення    проблемних   ареалів  , завдань  та  механізмів  їх   розвитку  ,   обгрунтування    змісту  та  черговості  необхідних   заходів   щодо  екологічної  реабілітації   територій,  розміщення    та  проектування  об’єктів  міжнародної  та  загальнодержавної   інженерно-транспортної    інфраструктури    тощо.

Схема  планування  території Сокальського району  розробляється    з врахуванням планувальних рішень  Схеми  планування  території    Львівської   області». Львівським   державним    інститутом  проектування    міст « Містопроект» на   виконання рішення  ХХХІІ  сесії У скликання  Сокальської   районної ради  від 15 жовтня 2010 року   № 404  виконується проектна робота  з розроблення Схеми планування території Сокальського району. Фінансування робіт проводилось з районного та обласного бюджету.

Текстові  та  графічні  матеріали  виконуються   на паперових та електронних носіях   з  можливістю  їх презентації та використання матеріалів для розроблення наступних етапів містобудівної документації.

Документація підлягає розгляду архітектурно-містобудівною радою при департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації та Державній експертизі. Після позитивних висновків  документація  затверджується  районною радою  у  встановленому     порядку.  

 

 

Додаток 1 до

Програми розроблення  Схеми

планування  території Сокальського району

на 2017 рік

 

 

ПАСПОРТ

 Програми розроблення  Схеми  планування  території Сокальського району на 2017 рік

 

 

 1. Ініціатор розроблення програми відділ містобудування та архітектури Сокальської  райдержадміністрації
 2. Дата, номер документа
  про затвердження програми __________________________________________

 

 1. Розробник програми _ Сокальська районна державна адміністрація

 

 1. Співрозробники програми __ відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації _

 

 1. Відповідальний виконавець програми Сокальська райдержадміністрація
 2. Учасники програми __ Сокальська райдержадміністрація, відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації  та органи місцевого самоврядування__

 

 1. Термін реалізації програми ____________2017 рік_______ ______

 

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)    _______Завершення    розроблення     Схеми планування   території    Сокальського району,     проведення   експертизи ___

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, ___________________40,00 тис. грн.________
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету               _____________40,00 тис. грн.______________
коштів інших джерел  (вказати)                        ___________________________________

 

 

 

Перший заступник голови  Сокальської 

райдержадміністрації                                     _________________        І.Р. Задолинна

 

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури ,

головний архітектор району             ____________________          М. Й. Баралус

 

 

тел.: 2 31 33

 

Додаток 2 до

Програми розроблення  Схеми

планування  території Сокальського району

на 2017 рік

 

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма   розроблення  Схеми  планування  території Сокальського району на 2017 рік

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 40,0 40,0
у тому числі
обласний бюджет
районний  бюджет** 40,0 40,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

 

 

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

Заступник голови районної ради               Василь Бойко

 

 

Додаток 3 до

Програми розроблення  Схеми

планування  території Сокальського району

на 2017 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

Програма розроблення Схеми планування території Сокальського району на 2017 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 17 рік***
1. Завдання 1

 

Виготовлення Схеми планування території Сокальського району

Захід 1

 

Затвердження розробленої Схеми планування території Сокальського району

Затрат:   40,00 тис. грн..   Районний бюджет 40,0 Схема планування території Сокальського району-  документ, який передбачає стратегію розвитку району
Продукту: графічні та текстові матеріали Схеми планування території Сокальського району (в паперовому та цифровому вигляді) ДІПМ «Містопроект»    
Ефективності:

Завершення розроблення  та затвердження Схеми планування території Сокальського району

     
Якості:   100% охоплення території Сокальського району на площі 1573 км²      
Усього на етап або на програму: Районний бюджет 40,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

Заступник голови районної ради               Василь Бойко