Р І Ш Е Н Н Я №262 4 квітня 2017 року Про затвердження Цільової Програми ведення містобудівного кадастру у Сокальському районі на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  XVІІ  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №262

4 квітня 2017 року                                                             м.Сокаль            

 

Про затвердження Цільової Програми ведення містобудівного кадастру у Сокальському районі на 2017 рік

 

На виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок комісії районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити   Цільову   Програму  ведення   містобудівного кадастру  у Сокальському районі на 2017 рік, що додається.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                             Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Затверджено :

 

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

____________ І.Р. Задолинна

 

 

«____»_______________ 2017 р.

 

МП

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2017 р

 

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

 

МП

 

 
     
     
     

Цільова програма

ведення містобудівного кадастру

у Сокальському районі

на 2017 рік

 

             Погоджено                                                         Погоджено

Голова постійної комісії                                  Голова  постійної комісії

з питань бюджету                                           з питань промисловості,

соціально-економічного                                   інфраструктури, комунального

розвитку та інвестицій                                    майна та підприємництва

____________І.М.Пограничний                 ________________О.М.Солодяк

«_____»____________20___року                   «____»______________20__року

 

                                                                          

 Погоджено                                                          Погоджено

Начальник  відділу житлово-                            Начальник фінансового

комунального гсподарства,                              управління

цільових програм та розвитку                            Сокальської районної

інфраструктури                                          державної адміністрації

Сокальської  районної                                    ________________Г.С.Леонова

держаної адміністрації                                  «_____»____________20___року

_________________С.П. Шевчук

«___»____________20___року

 

Начальник відділу

                                                                                        містобудування та архітектури

                                                           Сокальської районної

державної адміністрації,

головний архітектор району

_________________М.Й.Баралус

«____»_____________20___ року

 

 

 

 

Сокаль – 2017

 

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

«Цільова Програма ведення містобудівного кадастру у Сокальському районі  на 2017 рік» (далі –  Програма) розроблена на виконання  законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про Генеральну схему планування території України», пункту 4 Порядку проведення моніторингу Генеральної схеми планування території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1291, Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559, Порядку обміну інформацією між містобудівним та державними земельними кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556, керуючись ДБН Б. 1-1-93 «Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів», «Порядком проведення містобудівного моніторингу» (наказ Мінрегіону України від 01.09.2011 р. № 170), статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закону), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2011 № 1091/0/5-11.

Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Міністерством регіонального розвитку України поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях.

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням геопорталу даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, на місцевому рівні та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності  організаційних, технічних та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

Ведення містобудівного кадастру  на території Сокальського району здійснюється  службою   містобудівного    кадастру   шляхом   формування   і

актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей

і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо створення містобудівного кадастру – державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови; інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, що дозволить реалізувати схему планування території Сокальського району та стратегію розвитку району, закладену на певний термін.

ІІ. Мета Програми

Метою програми є удосконалення містобудівної діяльності, в тому числі шляхом функціонування містобудівного кадастру, який дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації і особи актуальною і об’єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів нерухомості та землекористування, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

                                              ІІІ. Напрями діяльності

 

Програма передбачає наступні пріоритетні напрями діяльності :

3.1.Провести інвентаризацію  наявних матеріалів, дані яких передбачається

ввести до містобудівного кадастру, забезпечити розроблення містобудівної документації, планово-картографічного матеріалу, яких за результатами інвентаризації не вистачає. Зокрема, організувати  створення єдиної цифрової топографічної основи району з планово-картографічними матеріалами масштабу 1:50 000, потреба в яких виникла у зв’язку з необхідністю ведення містобудівного кадастру.

3.2. Організувати інформаційно-комунікаційну систему автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації.

3.3 Встановити технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.

3.4. Опрацювати уніфіковані  системи електронного документообігу для кадастрового обліку обміну кадастровими даними.

3.5. Встановити програмне забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.

3.6. Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, в тому числі шляхом внесення інформації наявної в архівах відділу містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації.

3.7. Організувати забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств,  установ, організацій і громадян містобудівною документацією.

 

ІV. Завдання Програми

4.1.  Основні завдання, що визначені Програмою:

4.1.1.  Організація створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об’єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних  організацій  для  впровадження  інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру.

4.1.2. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт.

4.1.3.   Формування програмно-технічних комплексів.

4.1.4.   Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних.

4.1.5. Формування  інформаційно-комунікаційної  системи  обміну інформацією.

 

 1. V. Заходи Програми.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

необхідності створення

 

5.1. Містобудівний кадастр створюється та функціонує з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб України, а також фізичних і юридичних осіб іноземних держав необхідною інформацією. Містобудівний кадастр Сокальського району є  основним джерелом інформації про територію та  використовується для визначення містобудівної політики, пріоритетних напрямків розвитку області, здійснення моніторингу забудови та іншого використання території.

 

5.2.   У систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

 

5.2.1. Єдину цифрову топографічну основу території Сокальського району  на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію району, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об’єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу.

5.2.2. Межі населених пунктів та його адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру.

5.2.3. Генеральні плани населених пунктів району, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурні опорні плани населених пунктів та детальні плани територій.

5.2.4.  Інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об’єктів інфраструктури.

5.2.5. Будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних технічної інвентаризації, які містяться в архівних матеріалах бюро технічної інвентаризації.

5.2.6. Пам’ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам’яток, що ведеться відповідним органом  охорони культурної спадщини.

5.2.7. Містобудівну документацію, матеріали проектної документації щодо об’єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5.2.8.  Червоні лінії та лінії регулювання забудови.

5.2.9. Екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок, можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень на підставі відповідної містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на підставі даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем щодо питань використання території, їх  екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території області.

5.3.     Ведення містобудівного кадастру здійснюється за принципами:

 

5.3.1. Актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

5.3.2.  Відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання.

5.3.3.   Безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об’єкти містобудування, що змінюються.

5.3.4. Інтероперабельності з інформаційними системами державного земельного кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних інформаційних ресурсів.

5.3.5. Координації діяльності суб’єктів містобудівного кадастру, які забезпечують виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

 

5.4. Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна використовуватися при розв’язанні завдань:

5.4.1.   Прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів області, території району.

5.4.2. Розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення.

5.4.3. Охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень.

5.4.4.   Створення соціальної, інженерної  і транспортної інфраструктури

регулювання земельних відносин на відповідних територіях.

5.4.5.   Визначення зон економічної оцінки територій з урахуванням місцевих умов.

5.4.6.   Контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інше.

 

VІ. Очікувальні  результати:

Забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території області від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, формування системи розселення, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території області.

 

VІІ. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми

Фінансування Програми буде передбачатится за рахунок коштів районного бюджету.

 

     VІІІ. Права власності та порядок доступу до ГІС даних області.

8.1. Майнові права на геопросторові дані належать державі, юридичним та фізичним особам, за бюджети і на замовлення яких ці дані були створені.

8.2. Метадані на базові та профільні набори геопросторових даних ГІС області знаходяться виключно у державній власності.

8.3. Суб’єктам господарювання небюджетної сфери, інвесторам,
забудовникам інформація надасться у формі містобудівної кадастрової довідки.

8.4. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, замовникам   бюджетної   сфери,   власникам   інформації  (у  т.ч.   учасникам Комплексної  програми  створення та  розвитку  геоінформаційної  системи управління та містобудівного кадастру Львівської області) інформація надасться безкоштовно.

8.5. Суб’єкти системи можуть обмежити публічний доступ до наборів і сервісів геопросторових даних у випадку, коли такий доступ міг би мати

небажаний вплив на міжнародні відносини, громадську безпеку або національну оборону, зокрема, коли такий доступ міг би мати небажаний вплив на:

8.5.1.  конфіденційність дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, якщо ця конфіденційність передбачена законодавством;

8.5.2. міжнародні відносни, громадську безпеку або національну оборону;

8.5.3. діяльність судових органів, на хід судового процесу або здатність
державного органу вести слідство кримінального або дисциплінарного
характеру;

8.5.4. конфіденційність торговельної або промислової інформації, якщо
конфіденційність передбачена у національному законодавстві або положеннями міжнародних правових актів для охорони обгрунтованого економічного інтересу;

8.5.5. права інтелектуальної власності;

8.5.6. інтереси або охорону будь-якої особи, яка добровільно надала інформацію, що є предметом заяви, і яка зобов’язана передати цю інформацію, але вона не може бути обтяжена таким обов’язком без власної на це згоди;

8.5.7. охорону довкілля, якого стосується така інформація, як геопросторові дані про місця, де мешкають рідкісні види тварин або ростуть рідкісні рослини.

 ІХ. Координація та контроль

          Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюється відповідальним виконавцем Програми – відділом містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної  ради з питань регулювання земельних відносин, адміністративного устрою села та розвитку територій.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації до 25 січня, починаючи з 2017 року, готує і подає керівництву райдержадміністрації та постійній комісії районної ради звіт про результати виконання питань Програми.

На підставі отриманих даних здійснюється оцінка результатів виконання Програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, уточнення результативних показників (критеріїв ефективності виконання Програми), обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів.

 

 

Додаток 1 до Цільової програми ведення

містобудівного кадастру у Сокальському районі на 2017 рік

 

 

ПАСПОРТ

 Цільової програми ведення містобудівного кадастру у Сокальському районі на 2017 рік

 

 

 1. Ініціатор розроблення програми __Сокальська районна державна адміністрація
 2. Дата, номер документа
  про затвердження програми ___________________________________________

 

 1. Розробник програми _ Сокальська районна державна адміністрація

 

 1. Співрозробники програми ____________________________________________

 

 1. Відповідальний виконавець програми   _Відділ містобудування та архітектури Сокальської РДА

 

 1. Учасники програми __________________________________________________

 

 1. Термін реалізації програми ____________2017 рік_______ ______

 

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)       ____________________________________

 

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, _________________20,0 _____________________
  у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету         ________________20,0_____________________
коштів інших джерел  (вказати)         ___________________________________________

 

 

Перший заступник голови  Сокальської 

райдержадміністрації                                     _________________        І.Р. Задолинна

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури ,

головний архітектор району                    ____________________      М. Й. Баралус

 

 

тел.: 2 31 33

 

Додаток 2 до Цільової програми ведення

містобудівного кадастру у Сокальському районі на 2017 рік

 

 

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Цільова програма ведення містобудівного кадастру у Сокальському районі на 2017 рік

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 20,0 20,0
у тому числі
обласний бюджет
районний  бюджет** 20,0 20,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

 

 

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

Заступник голови районної ради               Василь Бойко

 

 

Додаток 3 до Цільової програми ведення

містобудівного кадастру у Сокальському районі на 2017 рік

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

Цільова програма ведення містобудівного кадастру у Сокальському районі на 2017 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 17 рік***
1. Завдання

 

Організація створення та ведення містобудівного кадастру

Захід

 

Придбання конкурентної ліцензії програмного комплексу Softpro:Містобудівний кадастр підсистеми «База даних інформаційних ресурсів»

затрат, 20,00 тис. грн   Районний бюджет 20,0 Запровадження програми дасть можливість створення інформаційної бази для розвитку району
Продукту: 1 шт. (конкурентна ліцензія програмного комплексу Softpro:Містобудівний кадастр)      
Ефективності: наповнення геопорталу   містобудівною документацією Сокальського району      
Якості: на 50% скорочення термінів та збільшення об’єму і якості надання інформації      
Усього на етап або на програму: Районний бюджет 20,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

Заступник голови районної ради               Василь Бойко