Р І Ш Е Н Н Я №355 від 06 липня 2017 року / Про затвердження Статуту «Сокальський районний народний дім» Сокальської районної ради Львівської області в новій редакції

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХІХ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 355

06 липня 2017 року                                                                         м.Сокаль

 

 

Про затвердження Статуту
“Сокальський районний народний дім»
Сокальської районної ради
Львівської області в новій редакції”

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 11 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у зв’язку набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», враховуючи висновки постійних комісій районної ради, Сокальська  районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Статут «СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ» СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ .

 1. Доручити директору «СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО НАРОДНОГО ДОМУ» СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Мамуладзе О.М.  подати документи  для здійснення   державної реєстрації нової редакції Статуту.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від  27.03.2014 р. №540  «Про затвердження Статуту «СОКАЛЬСЬКИЙ  РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ» СОКАЛЬСЬКОІ РАЙОННОІ РАДИ ЛЬВІВСЬКОІ ОБЛАСТІ».
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  промисловості, інфраструктури комунального майна та підприємництва.

 

Голова районної ради                                                                                   Микола Пасько

Затверджено рішенням

Сокальської районної ради

Львівської  області

від _____________ 2017р. №______

 Голова районної ради

_________________    М.М.Пасько

 

 

 

 

С т а т у т

 

«СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ»

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                                               

 

Погоджено

 Начальник відділу з питань

культури, охорони культурної

спадщини, туризму та релігій

Сокальської РДА

  ________________М.Михайлюк

 

 

  

 

м.Сокаль 2017 р.

 

Даний Статут  визначає загальні, правові, організаційні та  фінансові основи діяльності  «СОКАЛЬСЬКОГО  РАЙОННОГО  НАРОДНОГО ДОМУ» СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

1.Загальні  положення

1.1.«СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ» СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Установа)   підпорядкований Сокальській районній  раді Львівської області   (надалі – Засновник), функції управління  від імені якої здійснює відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій   Сокальської районної державної адміністрації.

1.2.Установа   у своїй діяльності   керується:

–  Конституцією України;

– Законом України «Про культуру»;

– Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– Господарським Кодексом України;

– Постановами  Кабінету Міністрів України;

– даним Статутом;

– наказами і розпорядженнями Міністерства культури України, наказами і рішеннями відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації  Львівської області;

– іншими законами України та нормативно-правовими  документами.

1.3.Назва :

1.3.1.  Повна назва: «СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ»    СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

1.3.2.  Скорочена назва: РНД м.СОКАЛЬ.

1.4.  Місцезнаходження  Установи: 80001, Львівська область, м.Сокаль,       вул.Шептицького, будинок №36.

1.5. Установа має єдиний штат працівників.

1.6. Установа  фінансується з районного бюджету в межах асигнувань, передбачених на її утримання. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

2.Мета і предмет діяльності 

2.1.Установа  створена   з метою  організації культурно-просвітницьких заходів, які покликані сприяти духовному відродженню українського народу,  популяризації  кращих надбань світової культури, організації дозвілля  населення та розвитку творчих обдарувань.

2.2.Діяльність  Установи  організовується на основі громадської ініціативи і самодіяльності, у тісний взаємодії з  партіями, профспілковими, державними, громадськими та релігійними організаціями.

2.3.Установа  у своїй  повсякденній  практичній  діяльності творчо використовує  набуті  і запроваджує  нові, народжені  життям,  форми і методи культурно-просвітницької роботи з урахуванням професійних, вікових, освітніх  та інших особливостей  і культурних запитів різних груп населення.

2.4.Основними завданнями  Установи  є:

2.4.1. Проведення культурно-просвітницьких, інформаційно-видавничих, рекламно  –  комерційних заходів, спрямованих на формування і відродження  національної  свідомості громадян, творення української  незалежної держави, поширення і популяризація історичних   і мистецьких надбань, фольклорно-етнографічних традицій, виховання молодого покоління в дусі патріотизму, духовності і моралі, вивчення та пропаганди  культурологічних, духовних мистецьких цінностей світової культури, розвиток і запровадження нових форм дозвілля та  активного  відпочинку населення;

2.4.2.  Установа   відповідно  до своїх завдань здійснює:   організацію роботи  самодіяльних  художніх  гуртків  і колективів, аматорських об’єднань, клубів за інтересами, різноманітних  курсів   і студій, збирання фольклору, широку концертну і просвітницьку діяльність, платні та доброчинні концерти і вистави,  проведення тематичних свят, вечорів відпочинку, конкурсів, фестивалів, різноманітних обрядів і ритуалів, роботу відеотеки, іншу  роботу, що випливає з його завдань;

2.4.3. Установа надає організаційно-методичну допомогу клубним закладам району;

2.4.4. Художньо-просвітницьку діяльність району здійснює художньо-методична рада  Установи, яка обирається щороку і до складу якої входять директор та методисти РНД.

Художньо-методична рада:

організовує в районі  популяризацію  досягнень  самодіяльної художньої творчості;

– здійснює аналіз розвитку, вивчає і узагальнює набутий досвід самодіяльної художньої творчості і культурно-просвітницької роботи в районі;

– надає постійну методичну та практичну допомогу Народним домам  району у виконанні поставлених перед ними завдань;

– розвиває і зміцнює творчі зв’язки професійного і самодіяльного мистецтва;

– забезпечує  впровадження наукових рекомендацій у практику діяльності Народних домів району;

– для задоволення духовних потреб і уподобань громадян  при Установі  створюються самодіяльні колективи, художні студії, аматорські об’єднання. Для керівництва ними залучаються відповідні фахівці;

– самодіяльні  художні колективи здійснюють широку концертну діяльність. Вони мають право  на гастрольні платні і доброчинні виступи, організацію вистав і спільних концертів з художніми самодіяльними колективами інших областей та поїздки за кордон.

 

3.Юридичний статус Установи

3.1. Установа є юридичною особою, має штамп і круглу печатку зі своєю назвою, самостійний баланс, може мати розрахунковий та інші рахунки в установах банків. Права  і обов’язки юридичної особи  Установа   набуває з дня її  державної   реєстрації.

3.2. Установа здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства  України та  цього Статуту, який затверджується Засновником.

3.3. Установа має печатку і бланки зі своїм найменуванням, може мати рахунки в установах банків. Розпорядником коштів є централізована бухгалтерія відділу  з питань культури, охорони культурної спадщини,  туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації».

3.4. Установа   несе відповідальність за  своїми  зобов’язаннями у межах належного їй майна  згідно  з чинним законодавством.

Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави, Засновника.

Держава, Засновник не несуть відповідальності за зобов’язаннями Установи.

3.5.Установа має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та  відповідачем у суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.

 

4.Майно  Установи

 • Майно Установи становлять основні та оборотні засоби, вартість яких відображається у самостійному балансі Народного Дому.
 • Майно Установи є спільною комунальною власністю територіальних громад району і закріплюється за  Установою  на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління  Установа   володіє, користується та розпоряджається  зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3 Установа  має право за погодженням з Засновником  здавати в  оренду  юридичним та фізичним особам устаткування, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать. Передача в оренду  нежитлових приміщень  Установи здійснюється за рішеннями  Засновника.

4.4.Відчуження  майна здійснюється лише за рішенням Засновника.

4.5.Джерелами формування майна  Установи  є:

4.5.1.Комунальне майно, передане йому Засновником;

4.5.2.Доходи, отримані від надання послуг, виконання робіт, а   також від інших видів  фінансово-господарської діяльності;

4.5.3.Кредити банків та інших кредиторів;

4.5.4.Капітальні вкладення;

4.5.5.Безоплатні  або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

4.5.6. Майно  придбане в інших юридичних  чи фізичних осіб;

4.5.7.Інше майно,  цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.6.Збитки, завдані Установі в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовується Народному Дому за рішенням суду  або господарського суду  чи в іншому порядку, передбаченому чинним  законодавством.

   

5.Права та обов’язки Установи.

5.1.    Права  Установи:

 • Установа планує свою діяльність, визначає стратегію та  основні напрямки свого розвитку  відповідно до  програми соціально-економічного розвитку району, галузевих програм;
 • Установа реалізує свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадку, передбачених законодавством України чи нормативними актами Засновника – за  фіксованими  цінами;
 • Установа самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки у межах своєї компетенції;
 • Бере участь у реалізації державних і регіональних програм розвитку  культури.

5.2.     Обов’язки  Установи:

5.2.1. Установа створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки   безпеки, соціального страхування;

5.2.2. Установа виконує норми та вимоги  щодо охорони навколишнього  природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення  екологічної безпеки. У разі порушення   Установою  законодавства про охорону навколишнього природного середовища  його діяльність  може бути обмежена, тимчасово заборонена, або припинена  відповідно до чинного законодавства;

5.2.3. Здійснює планування, облік та звітність Установи у           відповідності до встановленої для культурно – просвітницьких установ           документації;

5.2.4. Всі фінансові надходження від державного бюджету, профспілок, підприємств  (об’єднань, організацій)  концертної діяльності, надання платних послуг населенню є в розпорядженні  Установи;

5.2.5. Установа  утримується  за рахунок  коштів, які виділяються державою, профспілковими  комітетами, підприємствами  (об’єднаннями, організаціями) на культурно-просвітницькі заходи і в межах нормативних  актів нині існуючої системи фінансування, різними громадськими організаціями, окремими громадами  та державною дотацією;

5.2.6. Кошти   Установи  також складають: благочинні пожертвування окремих громадян, юридичних осіб, підприємств,  установ, релігійних громад, громадських організацій, приватних організацій  та одержані в результаті  надання платних послуг;

 

5.2.7. Кошти, одержані в результаті діяльності Установи,  спрямовуються  виключно на виконання завдань і функцій, встановлених даним Статутом і вилученню не підлягають;

5.2.8. Установа веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Установи та головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу  з питань культури, охорони культурної спадщини,  туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

6.Управління  Установи

6.1. Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор Установи, який     призначається за результатами конкурсу відповідно статей 21-1 – 21-5 Закону України «Про культуру» та звільняється начальником відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської   районної державної адміністрації (орган, який реалізовує державну політику в галузі культури). Організацію та проведення конкурсного добору відповідно до чинного законодавства здійснює начальник відділу з питань  культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської  районної державної адміністрації. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджуються розпорядженням голови районної ради, відповідно до вимог чинного законодавства України, за попереднім погодженням з постійною профільною комісією. За результатами конкурсу начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій  Сокальської районної державної адміністрації  укладає контракт з переможцем конкурсу, строком на п’ять років.

6.2. Установа,  за погодженням відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації складає  та затверджує штатний розпис.

6.3. Керівник  Установи самостійно вирішує питання діяльності Установи за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника, органів  державної влади, а також інших органів управління  Установи.

6.4. Керівник  Установи:

6.4.1.Несе повну  відповідальність за стан та діяльність  Установи;

6.4.2. Діє без довіреності  від імені  Установи, представляє її в інших підприємствах, установах та організаціях;

6.4.3. Видає накази, обов’язкові   до виконання працівниками Установи;

6.4.4. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

6.4.5. Укладає договори;

6.4.6. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

6.4.7. Здійснює  інші функції, що не  суперечать чинному законодавству.

6.5.Керівник  Установи  не вправі приймати рішення з питань, що відносяться до компетенції Власника. Керівник  Установи підзвітний Власнику.

6.6. Трудовий колектив  Установи    становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності  на основі  трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Установою.

6.7. Трудовий  колектив  Установи:

6.7.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору;

6.7.2. Право укладання   колективного  договору від  імені Засновника   надається   керівнику Установи, а від імені трудового колективу – голові профспілкового комітету клубних працівників;

6.7.3. Розглядає та вирішує згідно зі Статутом Установи питання самоврядування трудового колективу.

 

7.Правові  відносини між Власником і Установою.

7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна  та  інші програми Власника покладаються в основу діяльності  Установи.

7.2. До виключної компетенції Власника належать:

7.2.1. Визначення основних напрямків діяльності  Установи;

7.2.2. Погодження призначення та звільнення керівника Установи.

 1. 3. Власник має право:

7.3.1. Отримувати повну інформацію щодо діяльності  Установи;

7.3.2. Знайомитись з даними звітності та іншими документами;

7.3.3. Надавати  Установі  допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності  Установи;

7.3.4. Контролювати виконання завдань покладених Засновником  на Установу.

 • Власник приймає на себе такі зобов’язання:

7.4.1.Виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Установи;

7.4.2. Сприяти   Установі  у  здійсненні  мети її діяльності;

7.4.4. Не розголошувати  конфіденційну інформацію про діяльність  Установи.

 

8.Господарська та  соціальна діяльність  Установи

8.1. Відносини  Установи  з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах  виробничої діяльності  здійснюється на основі договорів.

8.2. Установа здійснює зовнішньо-економічну діяльність  згідно з чинним законодавством  України.

8.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я членів трудового колективу Установи вирішуються в порядку та на умовах, які регламентуються чинним законодавством.

 

 1. Ліквідація та реорганізація Установи :

9.1. Ліквідація та реорганізація  Установи здійснюється за рішенням Засновника  відповідно до чинного законодавства України або за рішенням суду та з обов’язковим визначенням правонаступника. Порядок подальшого використання майна визначається рішенням органу управління майном (Засновником).

9.2. У разі реорганізації   та ліквідації  Установи   працівникам, які звільняються гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.3.Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюються Власником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та Установи. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються Засновником.

9.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Установою. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Установи і подає його Засновнику.

9.5. Установа вважається ліквідованою з моменту виключення її з Державного реєстру України.

 

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту:

10.1. Зміни та доповнення до Статуту  Установи приймаються на загальних зборах трудового колективу Установи, на яких повинні бути присутні не менше 2/3 членів трудового колективу за погодженням з відділом з питань  культури,охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації та Засновником.

10.2. Цей Статут і всі зміни до нього затверджуються районною радою та реєструються відповідно до чинного законодавства України.

10.3. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.

10.4. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.