Про створення комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»

Проект

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я   №

___________________ 2017 року                                                         м.Сокаль

 

Про створення комунальної установи
Сокальської районної ради Львівської області
«Центр з обслуговування закладів освіти
Сокальського району»

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 57 Господарського кодексу України, статтями 87, 90, 169 Цивільного кодексу України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою реалізації державної політики у сфері забезпечення закладів освіти, враховуючи висновки постійних депутатських комісій районної ради, Сокальська районна рада Львівської області-

 

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити Комунальну установу Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»
 2. Затвердити Статут Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» / додаток 1/.
 3. Затвердити структуру та чисельність Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» / додаток 2/.
 4. Затвердити форму Контракту з директором  Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» / додаток 3/.
 5. Призначити директором Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» ___________________ по контракту терміном з_____________  по ___________ року.
 6. Доручити директору Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» здійснити державну реєстрацію комунальної установи та здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення діяльності установи.
 7. Доручити голові районної ради:
  • Укласти контракт з директором Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»;
  • Затверджувати штатний розпис Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»;
  • встановлювати директору Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» посадовий оклад у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства України ;
  • здійснювати преміювання директора Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» у межах, затверджених видатків на оплату праці;
  • затвердити посадову інструкцію директору Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району».
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Голова районної ради                                                       Микола Пасько

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  сесії  Сокальської районної  ради

Львівської області

«                        року №

Голова  районної ради

__________  М.М. Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Комунальної установи

Сокальської районної ради Львівської області

«Центр з обслуговування закладів освіти

Сокальського району»

 

 

 

 

 

 

 

 м. Сокаль

2017 рік

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальна установа Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» (далі – Комунальна установа) створена відповідно до рішення сесії Сокальської районної ради Львівської області №___________  від ________________року.

Комунальна установа створена на базі майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст  Сокальського району Львівської області.

 

1.2. Засновником Комунальної установи є Сокальська районна рада Львівської області (далі – Засновник),  яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району.

Засновник здійснює фінансування, матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

1.3.Назва закладу:

повна: Комунальна установа Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»;

скорочена: КУ СРР ЛО  «ЦОЗО»;

1.4. Юридична адреса____________________________________________

________________________________________________________________

 

 

 

ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА СТРУКТУРА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ»

 

2.1. Комунальна установа є самостійним неприбутковим суб’єктом некомерційного господарювання, що має права та виконує обов’язки юридичної особи і здійснює діяльність, спрямовану на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

 

2.2. Комунальна установа є юридичною особою з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державного казначейства, гербову печатку, штампи та фірмові бланки зі своїм найменуванням.

 

2.3. Комунальна установа має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді.

 

2.4. Організаційна структура Комунальної установи включає:

Підрозділ централізованої бухгалтерії  (далі централізована бухгалтерія);

Підрозділ групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти (далі господарська група).

 

Підрозділи Комунальної установи діють відповідно до Положень, які затверджуються директором Комунальної установи.

 

2.5. Регіон обслуговування: адміністративно-територіальні одиниці Сокальського району Львівської області.

2.5.1. Комунальна установа обслуговує заклади освіти Сокальського району Львівської області, які утримуються за рахунок районного бюджету ( далі – заклади освіти ):

 

 • Загальноосвітні навчальні заклади;
 • Навчально-виховні комплекси

–    Центри дитячої та юнацької творчості;

 • дитячо – юнацькі спортивні школи
 • Малу академію наук.

 

2.6. Штатний розпис Комунальної установи затверджується головою районної ради.

 

2.7. Примірну граничну чисельність та структуру Комунальної установи затверджує  Засновник.

 

2.8. У своїй діяльності Комунальна установа керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України, Указами Президента України, Постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями сесій та розпорядженнями голови Сокальської районної ради Львівської області, іншими нормативно – правовими актами та цим Статутом.

 

 

ІІІ. МЕТА І ПРЕДМЕТ

ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

 

Метою діяльності Комунальної установи є:

 

3.1. Забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в комунальних навчальних закладах освіти, яка має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти та створення належних умов для функціонування і розвитку загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів.

3.2.Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності щодо виконання кошторису видатків закладів освіти на договірних засадах.

3.3.Реалізація державної політики України у сфері матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Предметом діяльності Комунальної установи є:

 

3 4. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти.

3.5. Організація роботи закладів освіти у сфері освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення, фінансових послуг, охорони праці.

 

 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ»

 

 

4.1. Комунальна установа самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.

Головною формою планування та організації діяльності Комунальної установи є власні річні і поточні плани роботи. Річний план затверджується директором Комунальної установи за обов’язковим погодженням з головою Сокальської районної ради Львівської області.

 

4.2. Комунальна установа має право:

4.2.1. Відповідно до законодавства здійснювати господарську та інші види діяльності з метою забезпечення діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів, організації роботи закладів та установ освіти у сфері матеріально-технічного забезпечення.

4.2.2. Виконувати роботи зі складання проектів бюджету, бюджету і кошторисів видатків закладів освіти та їх подальшого виконання. Постійно проводити аналіз фінансування та використання бюджетних коштів. Складати тарифікаційні списки та штатні розписи на працівників закладів освіти. Нараховувати заробітну плату, лікарняні тощо. Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку згідно з наказом про облікову політику установи та складання звітності, здійснювати контроль за оформленням фінансових документів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей. Проводити щорічні планові та позапланові інвентаризації, здійснювати контроль за правильним та економним використанням коштів, проводити аналітичну роботу щодо вивчення стану та перспектив розвитку роботи закладів освіти району.

 

4.3. Господарська група в структурі Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» розробляє річні та перспективні плани ремонтних робіт об’єктів та споруд закладів освіти, виявляє потребу і розробляє плани щодо забезпечення закладів освіти меблями, обладнанням, комп’ютерною технікою, інструментами, інвентарем, господарським приладдям, паливом, пальним, ремонтними і будівельними матеріалами.

4.3.1. В межах своїх повноважень господарська група:

– розробляє річні плани та проводить в повному обсязі процедури державних закупівель згідно з нормативними актами та законами України, дотримується порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– здійснює контроль за технічним станом будівель та споруд закладів освіти, які знаходяться на балансі комунальної установи, готує договірну документацію на виконання ремонтних робіт з підрядними організаціями, здійснює нагляд за якістю їх виконання;

– оформляє дефектні акти на ремонт будівель, споруд навчального обладнання, складає заявку на виготовлення проектно – кошторисної документації на реконструкцію та будівництво об’єктів.

– здійснює нагляд за технічним станом закладів освіти, при необхідності у встановленому порядку здійснює їх поточний ремонт;

– відповідає за збереження матеріальних цінностей, що знаходяться на складі групи.;

– контролює технічний стан та своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів, що знаходяться на балансі комунальної установи;

– контролює дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної та електробезпеки в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

–  забезпечує своєчасне налагодження та ремонт комп’ютерів та оргтехніки.

 

4.4. Діяльність централізованої бухгалтерії в структурі  Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» спрямована на забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти та складання звітності.

4.4.1. Основними завданнями централізованої бухгалтерії є:

– ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти та складання звітності;

– відображення у документах достовірної  інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

– забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності закладів освіти;

– забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів закладів освіти;

– здійснення контролю за правильним і економічним витрачанням коштів закладів освіти відповідно до їх цільового призначення за затвердженими кошторисами з урахуванням змін, внесених до них в установленому порядку, а також за збереженням матеріальних цінностей.

4.4.2. Централізована бухгалтерія відповідно до покладених на неї завдань:

– веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів та вимог чинного законодавства України, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

– складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну  звітність закладів освіти, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством та забезпечує своєчасність її подання;

– своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) закладів освіти до відповідних бюджетів;

– забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 

 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних ) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій закладами освіти;
 • інвентаризації необоротних активів закладів освіти, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу ;

– проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності закладів освіти, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи, щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

4.4.3. Централізована  бухгалтерія  забезпечує:

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноту та достовірність поданих підтверджуючих  документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування закладів освіти;

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності закладів освіти;

4.4.4. Централізована бухгалтерія :

– бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестач, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

– розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни  працівників бухгалтерії;

– здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених  органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

– надає пропозиції  директору щодо раціонального та ефективного розподілу посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

 

4.5.Відносини Комунальної установи з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Комунальна установа Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»  вільна у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України і цьому Статуту.

4.6. Обов’язки Комунальної установи:

– організаційна підтримка діяльності комунальних закладів освіти;

– ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти на договірних засадах;

4.7 Комунальна установа здійснює інші юридичні дії та господарські операції, які не суперечать чинному законодавству України та передбачені цим Статутом.

4.8. Комунальна установа Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» щорічно звітує про свою діяльність перед Засновником на засіданнях постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях Сокальської районної ради Львівської області.

 

 

 1. V. УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ

ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

5.1. Контроль за реалізацією Комунальною установою державної політики в галузі освіти здійснює Сокальська районна рада Львівської області.

 

5.2. Установу очолює директор, який діє на підставі контракту, призначається на посаду і звільняється рішенням сесії районної ради.

У контракті визначаються права сторін, терміни найму, обов’язки і відповідальність  перед Засновником та трудовим колективом, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади (припинення дії контракту) з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та чинним законодавством України.

 

Преміювання директора, встановлення йому надбавок за інтенсивність праці, виплата допомоги проводиться розпорядженням голови районної ради у межах наявних коштів на оплату праці на календарний рік.

 

5.3. Директор Комунальної установи в межах повноважень:

– організовує виробничий процес Комунальної установи;

– здійснює керівництво колективом;

– забезпечує укладання договорів з юридичними та фізичними особами в межах своїх повноважень;

– здійснює оплату рахунків;

– створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– створює необхідні умови для роботи працівників;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Комунальної установи;

– організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу,

– у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

– приймає на роботу та звільняє працівників згідно з вимогами трудового законодавства України;

– встановлює надбавки, доплати, премії до посадових окладів, надає матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення працівникам установи, щорічні основні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України;

– представляє установу у всіх підприємствах, установах та організаціях, відповідає перед Засновником за результати її діяльності;

– видає в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для всіх підрозділів та працівників, контролює їх виконання;

– застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Комунальної установи;

– затверджує посадові обов’язки працівників Комунальної установи;

– має право першого підпису на фінансових документах;

– звітує про діяльність Комунальної установи перед Засновником;

 

5.4. Директор Комунальної установи здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням з головою районної ради з наступних питань:

– затвердження проектів будівництва, кошторисної документації капітальних ремонтів та реконструкцій загальноосвітніх, позашкільних закладів;

– затвердження документації щодо формування бюджету освітньої галузі району;

– надання пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо функціонування навчальних закладів, дошкільних закладів.

 

5.5 Директор Комунальної установи здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням із Засновником з наступних питань:

– надання  в оренду фізичним і юридичним особам майна закладів, які знаходяться на балансі Комунальної установи.

– визначення  структури Комунальної установи.

 

5.6 Директор Комунальної установи

– несе відповідальність за виконання покладених на Комунальну установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності;

– несе відповідальність за використання капітальних вкладень і залучення коштів на будівництво та проведення ремонтних робіт у закладах освіти;

– несе відповідальність за стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Комунальній установі;

– виконує інші обов’язки відповідно до контракту.

 

5.7. Трудовий колектив Комунальної установи.

5.7.1. Трудовий колектив Комунальної установи складають громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або контракту.

 

5.8. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу відносяться:

– створення первинної профспілкової організації або об’єднання профспілок, укладання колективного договору з адміністрацією Комунальної установи;

–  погодження правил внутрішнього трудового розпорядку;

– розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності Комунальної установи.

 

5.9. Збори трудового колективу проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

 

 

VІ. ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

 

6.1. Фінансово – господарську діяльність Комунальної установи здійснює на основі кошторису, затвердженого головним розпорядником коштів.

6.2. Джерелами формування кошторису  Комунальної установи є:

– кошти районного бюджету;

– капітальні вкладення, субвенції, дотації з бюджетів усіх рівнів;

– добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

– кошти від надання платних послуг та інших видів господарської  діяльності;

– кошти від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, автотранспорту;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Кошти Комунальної установи зберігаються на її рахунках в органах Державного казначейства і знаходяться в повному її розпорядженні.

6.4. Комунальна установа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– представляти заклади освіти району в установленому порядку з питань, що  відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях, судах незалежно від  форми власності;

– розвивати власну матеріальну базу;

– бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном згідно з чинним законодавством;

– мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

– виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цього Статуту.

 

6.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Комунальній установі здійснюється в порядку, визначеному Засновником та нормативно-правовими актами України.

 

 

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

 

7.1. Матеріально-технічна база Комунальної установи включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається в балансі закладу.

7.2. Усе майно є спільною власністю територіальних громад Сокальського  району та закріплюється за Комунальною установою на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України та укладених договорів із Засновником.

7.3. Відчуження Комунальною установою основних засобів, списання та передача майна здійснюються тільки за рішенням Засновника. Комунальна установа має право передавати в оренду належне йому на праві оперативного управління майно у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника.

7.4. Збитки, завдані Комунальною установою внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

 

 

VІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

 

8.1. Припинення діяльності Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»  здійснюється шляхом  реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

 

8.2. Реорганізація та ліквідація Комунальної установи здійснюються:

–  за рішенням Сокальської районної ради Львівської області;

–  на підставі рішення господарського суду;

–  в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

 

8.3. У випадку реорганізації Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»  його права та обов’язки переходять до правонаступників.

8.4. Ліквідація Комунальної установи проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється Сокальською районною радою, а при ліквідації за рішенням суду – згідно з діючим законодавством.

8.5. Повноваження ліквідаційної комісії, порядок задоволення претензій Кредиторів та проведення ліквідаційної процедури встановлюється діючим законодавством України.

8.6. Ліквідація Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»  вважається завершеною, а Комунальна установа  такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

8.7. При реорганізації і ліквідації Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»  працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

9.2. Зміни і доповнення в цей Статут вносяться рішенням сесії районної ради і підлягають реєстрації в установленому порядку.

Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у Єдиному державному реєстрі юридичних  і фізичних осіб-підприємців.

9.3. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення сесії Сокальської

районної ради Львівської області

№ від

 

 

Структура та чисельність Комунальної установи

Сокальської районної ради Львівської області

«Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»

 

 

 

№п/п Посади Кількість штатних одиниць
1 Директор
2 Бухгалтер
3 Економіст
4 Секретар
5 Прибиральник приміщень
6
7
  Всього:

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                             Василь Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення сесії Сокальської

районної ради Львівської області

№ від

 

Форма Контракту  з директором  Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»

м. Сокаль                                                           _________________ 201__року

 

Сокальська районна рада Львівської області, в особі голови  _________________________, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, та громадянин __________________________, іменований надалі Директор, у відповідності до рішення ____ сесії Сокальської районної ради Львівської області , уклали цей Контракт про наступне:

 

_____________________________________ призначається на посаду Директора  Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» (надалі – Комунальна установа) на термін з _________ 201__ року по ____________ року згідно рішення рішення ____ сесії Сокальської районної ради Львівської області (надалі – Сторони).

 

І. Загальні положення.

1.1. За цим Контрактом Директор зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне керівництво Комунальною установою, забезпечувати її продуктивну діяльність, ефективно використовувати і зберігати майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міст району, а Сокальська районна рада зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Директора.

1.2. Цей Контракт є трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Директором та районною радою.

1.3. Директор, з яким укладено цей Контракт, є повноважним представником Комунальної установи під час реалізації повноважень, функцій і обов’язків, передбачених Статутом Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району», іншими діючими нормативно-правовими актами України.

1.4.Директор діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Директор підзвітний Сокальській районній раді Львівської області, у міжсесійний період голові Сокальської районної ради Львівської області, у межах, встановлених діючим законодавством України, Статутом Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» та цим Контрактом.

 1. Права та обов’язки Сторін

2.1. Директор здійснює поточне керівництво Комунальною установою, організовує її діяльність, забезпечує виконання завдань Комунальною установою, передбачених Статутом Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» та цим Контрактом.

2.2. Директор зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності використання майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міст району.

2.3. Директор подає Сокальській районній раді Львівської області річний звіт про проведену роботу та про витрачання виділених бюджетних коштів, передбачених Контрактом, за встановленою формою.

2.4. У разі невиконання передбачених Контрактом показників Директор подає Сокальській районній раді Львівської області разом зі звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

2.5. Сокальська районна рада Львівської області має право вимагати від Директора достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління Комунальною установою та користування майном, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міст  району.

2.6. Сокальська районна рада Львівської області:

 • надає інформацію на запит Директора;
 • звільняє Директора у разі закінчення Контракту, достроково за вимогою Директора, а також у випадку порушень законодавства та умов Контракту;
 • організовує фінансовий контроль за діяльністю Комунальної установи та затверджує її річний звіт;
 • здійснює контроль за ефективністю використання і збереження майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міст району.

2.7. Директор має право:

 • діяти від імені Комунальної установи, представляти її інтереси в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
 • укладати договори, видавати довіреності, відкривати рахунки в установах банків у відповідності до діючого законодавства України;
 • розпоряджатися майном і коштами Комунальної установи відповідно до законодавства та Статуту;
 • в межах своєї компетенції видавати накази і розпорядження, контролювати їх виконання;
 • затверджувати посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників Комунальної установи;
 • заохочувати працівників Комунальної установи і накладати на них дисциплінарні стягнення;
 • приймати на роботу і звільняти з роботи працівників Комунальної установи відповідно до законодавства;
 • затверджувати план роботи Комунальної установи за погодженням з головою районної ради;
 • вирішувати інші питання, віднесені діючим законодавством України, Статутом Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» і цим контрактом до компетенції Директора

2.8. Директор зобов’язаний:

 • здійснювати загальне керівництво діяльністю Комунальної установи;
 • забезпечувати раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників Комунальної установи;
 • в межах видатків на утримання Комунальної установи складати кошторис і штатний розпис Комунальної установи;
 • контролювати додержання виконавчої та фінансової дисципліни Комунальної установи;
 • забезпечувати додержання вимог охорони здоров’я, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та нести за це відповідальність;
 • нести відповідальність за виконання покладених на Комунальну установу завдань, за результати його діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування і володіння Комунальної установи;
 • звітувати перед Сокальською районною радою Львівської області про результати діяльності Комунальної установи;
 • укладати колективний договір з працівниками Комунальної установи від імені районної ради;
 • подавати на затвердження сесії Сокальської районної ради Львівської області проект Статуту;
 • вносити пропозиції Сокальській районній раді Львівської області стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників Комунальної установи;
 • вирішувати інші питання діяльності Комунальної установи у відповідності із законодавством.

2.9. Директору належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Комунальну установу законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Статутом Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району».

2.10. Директор укладає трудові договори з працівниками Комунальної установи відповідно до чинного законодавства України та умов цього контракту.

2.11. Директор зобов’язаний вжити заходів до створення в Комунальній установі умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.12. Під час укладання трудових договорів з працівниками Комунальної установи, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Директор керується трудовим законодавством з урахуванням особливостей, передбачених Статутом  Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району», колективним договором і фінансовими можливостями Комунальної установи.

 

 1. Оплата праці та соціально-побутове обслуговування

3.1. За виконання обов’язків, передбачених Контрактом, Директору виплачується за рахунок коштів Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району»:

 • заробітна плата (оклад), передбачені діючим законодавством України по оплаті праці працівників бюджетної сфери.

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати вносяться зміни щодо розміру посадового окладу.

3.2. Встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботирозпорядженнм голови районної ради, зокрема:

 • надбавка Директору у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість в роботі;
 • премії за виконання показників діяльності Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району».

3.3.Трудовий розпорядок Директора визначається Органом управлінням  відповідно Правил внутрішнього розпорядку Комунальної установи.

3.4. Директору надається щорічна основна відпустка тривалістю згідно Закону України „Про відпустки” з виплатою матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу на рік.

Директор визначає час і порядок використання своєї щорічної основної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з головою районної ради.

3.5. Преміювання, встановлення надбавок до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється у межах фонду на оплату праці.

 

 1. Відповідальність сторін. Вирішення спорів

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

4.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому діючим законодавством України.

 1. Внесення змін і доповнень до Контракту та його припинення

5.1. Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей Контракт припиняється:

 • після закінчення дії Контракту;
 • за згодою сторін;
 • з ініціативи Сокальської районної ради Львівської області, до закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених п.5.3. цього Контракту;
 • з інших підстав, передбачених законодавством України та цим Контрактом.
  • Директор може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Сокальської районної ради Львівської області до закінчення терміну його дії:
 • у разі систематичного невиконання Директором без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим Контрактом;
 • у разі одноразового грубого порушення Директором законодавства чи обов’язків, передбачених Контрактом, в результаті чого для Комунальної установи настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи, постраждало ім’я Комунальної установи та ін.);
 • у разі невиконання Комунальною установою зобов’язань перед бюджетом та іншими організаціями щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання Комунальною установою зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;
 • у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Директора;
 • за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
 • у разі зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;
 • а також у разі систематичного невиконання Комунальною установою планових показників діяльності, серйозних фінансових порушень, зловживання службовим становищем, грубого та неетичного відношення в стосунках з працівниками даного Комунальної установи.
  • Директор може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення терміну його дії:
 • у випадку систематичного невиконання Сокальською районною радою своїх обов’язків за Контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Директора, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності Комунальної установи;
 • у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за Контрактом та з інших поважних причин.
  • За два місяці до закінчення терміну дії Контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.
  • Якщо розірвання Контракту проводиться на підставах, встановлених у Контракті, але не передбачених діючим законодавством України, про це зазначається у трудовій книжці Директора з посиланням на пункт 8 частини 1 статті 36 Кодексу Законів про Працю України.
 1. Термін дії та інші умови Контракту

6.1. Цей контракт діє з «__»___________ 20__ року до «__»   ____________ 20__ року.

6.2. Інтереси Директора за умовами Контракту можуть бути захищені за ініціативою Директора в суді.

Про умови Контракту інформуються працівники бухгалтерії, які безпосередньо займаються нарахуванням заробітної плати.

 • Умови цього контракту можуть бути змінені за угодою Сторін у письмовій формі.
 • Відомості про Директора:

Прізвище, ім’я, по батькові: ___________________________________

Домашня адреса: ____________________________________________

Домашній телефон: __________________________________________

Мобільний телефон: _________________________________________

Паспорт: ___________________________________________________

Виданий: __________________________________________________

Диплом: ___________________________________________________

Код: _______________________________________________________

6.5.Відомості про районну раду:

Повна назва: Сокальська районна рада Львівської області

Адреса: м. Сокаль вул.Шептицького,26

Телефон:

Розрахунковий рахунок:

 • Підписання сторонами цього Контракту, свідчить про надання ними згоди на обробку їх особистих персональних даних у картотеках, та –або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, посадових осіб контрагентів та їх представників, з метою реалізації господарських, адміністративно-правових, податкових відомостей, та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відповідно до Господарського, Цивільного та Податкового Кодексів України, Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, інших актів законодавства, статуту товариства, тощо.
 • Цей Контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.
 • Додається форма звіту Директора про виконання показників ефективності використання майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району, а також майнового стану Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району».

 

Сокальська районна рада                                         Директор

Львівської області

_________________                                              ________________ _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Контракту

 

ЗВІТ

Директора Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» щодо ефективності використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського  району

 

Директор Комунальної установи

 

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Комунальна установа

_________________________________________________________________

(назва, юридична адреса)

Орган, що уповноважений управляти відповідним майном  і уклав Контракт з Директором  Комунальної установи

_________________________________________________________________

(назва)

Термін дії Контракту ______________________________________________

 

Звітний період (рік) _______________________________________________

 

 

Показники

 

Одиниця виміру

 

Передбачено Контрактом

 

Фактичне виконання

Усього на рік Усього з початку року
Кредиторська заборгованість, у т.ч.: тис. грн.
Тепло енергопостачальним організаціям тис. грн.
Пенсійному фонду тис. грн.
Дебіторська заборгованість тис. грн.
Заробітна плата тис. грн.
Нарахування на заробітну плату у т.ч. по фондах: тис. грн.
Інші показники тис. грн.

 

Директор Комунальної установи

Сокальської районної ради Львівської області

«Центр з обслуговування закладів освіти

Сокальського району».                                     ______________

 

 

Заступник голови районної ради                       Василь Бойко