ПРОГРАМА підтримки та розвитку народних домів Сокальського району у 2018 році

Затверджено Р І Ш Е Н Н Я №545 від 17 травня 2018 року

Затверджено:                                                                Затверджено:

Голова Сокальської районної                                      Рішенням сесії Сокальської державної державної адміністрації                                               районної ради   Львівської області
_________  Р.ТОКАЙ                                                  №____від «___»_______2018 р.

«___»_____________2018 р.                                        Голова Сокальської районної ради

М.П.                                                                               _____________ М.ПАСЬКО

М.П.

 

ПРОГРАМА

підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2018 році

 

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

__________________ В. ПОГРАНИЧНИЙ

«_____» ________________ 2018 р.

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії

з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку

Сокальської районної ради _______________________ О. БЕРЕЗА

«_____» ________________ 2018 р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації

____________________ С. ШЕВЧУК

«_____» ________________ 2018 р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового

управління

Сокальської районної державної адміністрації

____________________Г. ЛЕОНОВА

«_____» ________________ 2018 р.

 

Начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної

державної адміністрації

____________________ М.МИХАЙЛЮК

«_____» ________________ 20__ р.

 

м.Сокаль

2018 рік

 

Загальні положення

Народні доми є базовими установами культури, що діють з метою створення умов для самодіяльної творчості, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення.

Народні доми в багатьох населених пунктах залишаються єдиними осередками, що задовольняють культурні потреби жителів і є традиційними центрами з розвитку народної творчості.

Станом на 01.01.2018 мережа народних домів Сокальського району становить 74 народні доми, з них 71 заклад знаходиться у сільській місцевості. У Сокальському районі функціонує 52 аматорські та 23 народних колективи, у складі яких налічується 950 учасників.

Розвитку аматорського мистецтва, підвищенню його рівня, створенню нових і зміцненню існуючих колективів сприяють культурно-мистецькі заходи, що проводяться у народних домах.

Будівлі і споруди закладів культури в основному побудовані у 60-х–70-х роках і потребують проведення поточних та капітальних ремонтів з метою утримання їх у належному технічному стані.

Станом на 01.01.2018 потребують капітального ремонту – 38 закладів, аварійні – 3. Опалюються всього 45 народних домів, з них постійно 10 народних домів, частково, на період проведення заходів, опалюється 35 народних домів, 29 народних домів не опалюється взагалі.

Така ситуація потребує здійснення комплексу заходів, що дозволять в умовах соціально-економічної кризи зберегти мережу та покращити матеріально-технічну базу народних домів, ініціювати нові форми організації змістовного культурного дозвілля населення.

Питання діяльності закладів культури сьогодні є пріоритетними у роботі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Враховуючи необхідність такої підтримки та з метою активізації діяльності, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування жителів, вирішення проблем фінансування народних домів, залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до їх роботи, розроблена районна програма підтримки та розвитку народних домів на 2018 рік.

Програма підтримки та розвитку народних домів Сокальського району у 2018 році (далі – Програма) підготовлена відповідно до Конституції України, Законів України “Про культуру”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України “Про нормативи забезпечення населення клубними закладами», наказу Міністерства культури України “Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності”.

Програма розроблена з метою активізації діяльності, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування жителів, вирішення проблем фінансування народних домів, залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до їх роботи.

Мета та основні завдання програми

Метою програми є збереження існуючої мережі народних домів у районі, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного культурного дозвілля жителів, покращення матеріально-технічної бази народних домів, підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем галузі культури.

Основними завданнями програми є:

-збереження мережі народних домів;

-проведення реконструкцій та ремонтів приміщень народних домів.

Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування заходів програми здійснюється у межах коштів, передбачених по галузі “Культура” в місцевому бюджеті та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Заходи та очікувані результати виконання програми

Виконання програми сприятиме збереженню існуючої мережі народних домів, створенню сприятливих умов для організації якісного, змістовного культурного дозвілля жителів, покращенню матеріально-технічної бази народних домів.

Реалізацію програми передбачається здійснити за рахунок виконання відповідних заходів згідно з додатком.

 

Механізм реалізації та контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням програми та координація заходів, передбачених програмою покладаються на сільські ради, на балансі яких знаходяться народні доми.

Виконавці заходів, зазначені у програмі, інформують про хід її виконання Сокальську районну раду та Сокальську районну державну адміністрацію до 15 листопада 2018 року.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми сільські ради, на балансі яких знаходяться народні доми подають до 20 грудня у Сокальську районну раду та Сокальську районну державну адміністрацію.

 

 

Додаток 1 до

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2018 році

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2018 році

  1. Ініціатор розроблення програми: Сокальська районна рада.
  2. Дата, номер документа про затвердження програми __________________________________________________________________
  3. Розробник програми: відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
  4. Співрозробники програми: Сокальська районна державна адміністрація.
  5. Відповідальний виконавець: сільські ради, на балансі яких знаходяться народні доми.
  6. Учасники програми: Сокальська районна державна адміністрація, Сокальська районна рада, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації, сільські ради, на балансі яких знаходяться народні доми
  7. Термін реалізації програми: протягом 2018 року.
  8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн., всього: 2300 000.

8.1. Коштів районного бюджету: 2 300 000 грн.

                                  

Голова Сокальської 

районної державної адміністрації                 ______________ Р.Н.Токай

                               

Начальник відділу з питань культури,

охорони культурної спадщини,

туризму та релігій Сокальської

районної державної адміністрації              ______________ М.В.Михайлюк

 

 

 

Додаток 2 до

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2018 році

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання

Програми підтримки та розвитку народних домів Сокальського району у 2018 році в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування

 грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2018 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 2 300 000,00 2 300 000,00
у тому числі    
обласний бюджет
районний бюджет 2 300 000,00 2 300 000,00

 

Заступник голови районної ради                                           Василь Бойко

 

Додаток 3 до

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2018 році

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

 Програми підтримки та розвитку народних домів Сокальського району у 2018 році

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання робіт, один.виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, грн.
2018 рік***
1. Капітальний ремонт даху  народного дому села Боб’ятин Капітальний ремонт даху народного дому села Боб’ятин затрат: обсяг витрат на проведення капітального ремонту даху народного дому села Боб’ятин   районний бюджет 1 100 000,00 Новий сучасний дах, збереження приміщення, покращення умов праці працівників, учасників художньої самодіяльності та глядачів
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість однієї роботи 1 100 000,00 грн
якості: виконання плану роботи: 100%
2. Капітальний ремонт даху  народного дому села Хлівчани Капітальний ремонт даху народного дому села Хлівчани затрат: обсяг витрат на проведення капітального ремонту даху народного дому села Хлівчани  

 

районний бюджет 1 200 000,00 Новий сучасний дах, збереження приміщення, покращення умов праці працівників, учасників художньої самодіяльності та глядачів

 

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість однієї роботи 1 200 000,00 грн
якості: виконання плану роботи: 100%
Усього на етап або на програму:   2 300 000,00  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Заступник голови районної ради                                                Василь Бойко