Серпень 15 2018 0Комент.

Опитування щодо подальшого використання приміщення колишнього кінотеатру у м.Сокаль

Сокальська районна рада проводить опитування серед жителів Сокальського району, щодо подальшого використання приміщення колишнього кінотеатру у м.Сокаль

Нам важлива ваша думка!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оренду державного та комунального майна (витяг)

Стаття 2. Оренда

1.   Орендою   є   засноване   на  договорі  строкове  платне
користування   майном,   необхідним   орендареві   для  здійснення
підприємницької та іншої діяльності.   З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про концесії (витяг)

Цей Закон  визначає  поняття  та  правові  засади регулювання
відносин концесії державного та комунального майна,  а також умови
і   порядок   її   здійснення   з  метою  підвищення  ефективності
використання державного і комунального майна і забезпечення потреб
громадян України у товарах (роботах, послугах).

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

концесія –  надання  з  метою  задоволення громадських потреб
уповноваженим  органом  виконавчої  влади  чи  органом   місцевого
самоврядування  на  підставі  концесійного  договору на платній та
строковій  основі   юридичній   або   фізичній   особі   (суб’єкту
підприємницької  діяльності)  права  на створення (будівництво) та
(або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове  платне
володіння),  за  умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності
(концесіонером) на себе зобов’язань по створенню (будівництву)  та
(або)   управлінню   (експлуатації)  об’єктом  концесії,  майнової
відповідальності та можливого підприємницького ризику;

договір концесії (концесійний договір) – договір,  відповідно
до  якого  уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого
самоврядування (концесієдавець)  надає  на  платній  та  строковій
основі  суб’єкту  підприємницької  діяльності (концесіонеру) право
створити (побудувати) об’єкт концесії чи суттєво його поліпшити та
(або)  здійснювати  його  управління  (експлуатацію) відповідно до
цього Закону з метою задоволення громадських потреб;

концесіонер –  суб’єкт   підприємницької   діяльності,   який
відповідно  до цього Закону на підставі договору отримав концесію.
На  стороні  концесіонера  можуть виступати декілька осіб; { Абзац
четвертий  статті  1  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом
N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010 }

концесієдавець – орган виконавчої влади або відповідний орган
місцевого  самоврядування,  уповноважений   відповідно   Кабінетом
Міністрів   України   чи   органами  місцевого  самоврядування  на
укладення концесійного договору;

претендент –   фізична   або    юридична    особа    (суб’єкт
підприємницької діяльності),  резидент або нерезидент,  який подав
заявку на участь у концесійному конкурсі;

концесійні платежі  –  плата,   обумовлена   у   концесійному
договорі, яку вносить концесіонер за право створення (будівництва)
та  (або)  управління  (експлуатації)  об’єктів,  що  надаються  в
концесію;

концесійний конкурс  – процедура,  встановлена цим Законом та
іншими  нормативно-правовими  актами,   згідно   з   якою   певний
претендент визнається переможцем у концесійному конкурсі.

 

 

Затверджено

рішенням Сокальської районної ради

від 18 березня 2008 року №179

Типовий договір оренди

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)

майна, що належить до спільної комунальної власності

територіальних громад Сокальського району

Місто __________________________, ______________________ року

(число, місяць, рік)

________________________________________________________________ (повна назва Орендодавця)

__________________________________ (надалі – Орендодавець) в особі

________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім`я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________, з одного боку, та

(назва документа, N наказу)

_______________________________________________________________

(повна назва особи Орендаря)

(надалі – Орендар) в особі ______________________________________ ,

(посада, прізвище, ім`я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________ ,

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в стрококове платне користування окреме індивідуально визначене майно

________________________________________________________________

(повна назва)

(надалі – Майно), загальною площею ___________________ кв. м, розміщене за адресою: ____________________________________________________ , на_______________поверсі(ах)______________________________________________________________(будинку,приміщення,будівлі)_______________________________________________, що знаходиться на балансі __________________________________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за____________________________ (експертною оцінкою, залишковою вартістю) ____________________грн.

Майно передається в оренду з метою _________________________.

 1. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається територіальна громада Сокальського району, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в акті оцінки, складеному за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем _____________________________________________________.

(Орендодавцю або Балансоутримувачу)

Орендар повертає Майно Орендодавцю (Балансоутримувачу) аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з

моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. Обов`язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

 1. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за перший місяць оренди ______________ _______ грн.

(місяць, рік)

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендна плата перераховується _________________________________

(Орендодавцеві,балансоутримувачу) не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним .

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцю , відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі__________________ облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.6. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла , підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.7. Зобов`язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(авансової оплати в розмірі не менше ніж орендна плата за ____місяці; застави майна або майнових прав; банківської гарантії; право утримання продукції або іншого майна Орендаря)

 1. Використання амортизаційних відрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади .

 1. Обов`язки Орендаря

Орендар зобов`язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору з метою ________________________.

5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна.

5.5. Протягом п’яти днів після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному законодавством.

5.6. Щоквартально, до 12 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, надавати Орендодавцеві ( на вимогу) інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку).

5.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.8. Укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.9.Ефективно використовувати орендоване Майно відповідно до

його цільового призначення та умов договору оренди, здійснювати на орендованій площі політику, щодо охорони навколишнього природнього середовища.

5.10. Дотримуватись належних умов експлуатації обєкта.

 1. 11. Не здійснювати в орендованих приміщеннях будь – якої діяльності, яка може негативно впливати на стан об’єкта оренди або діяльність балансоутримувача.
 2. 12 Відшкодувати орендодавцю витрати пов’язані зі сплатою частини земельного податку, яка припадає на орендовані приміщення.
 3. 13. Компенсувати витрати на проведення оцінки об’єкта оренди та на публікацію в газеті “Голос з-над Бугу” оголошення про проведення конкурсу на оренду за рахунок Орендаря.
 4. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Ініціювати списання орендованого Майна балансоутримувачем.

6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

6.6. Орендар має право передавати третім особам належні йому право оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які випливають з цього Договору, тільки за попередньою згодою Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

 1. Обов`язки Орендодавця

Орендодавець зобов`язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

Договір може містити зобов`язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень майна:

7.4. Відшкодувати Орендарю вартість зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, за наявності дозволу Орендодавця на такі поліпшення в межах суми збільшеної вартості орендованого Майна в результаті таких поліпшень.

7.5. У судовому порядку Орендодавець може бути звільнений від обов`язку відшкодувати Орендарю вартість невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, якщо доведе, що витрати Орендаря на ці поліпшення не підвищують вартість орендованого Майна.

 1. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного невиконання умов цього Договору.

 1. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв`язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 1. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на ___________, що діє з

“___” _____________ 200_ р. до “___” ______________ 200_ р.

включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов`язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов`язань.

10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір вважається розірваним.

10.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації орендованого майна Орендарем;

загибелі орендованого Майна;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.10. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця, Орендаря.

 1. Платіжні та поштові реквізити сторін

Орендодавець

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Орендар

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 1. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід`ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

розрахунок орендної плати;

акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду;

акт приймання-передачі орендованого Майна.

 

Орендодавець                                                                Орендар

_______________                                                           _______________

_______________                                                          _______________

М. П.                                                                               М. П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. N 643

                   ТИПОВИЙ КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР

____________________________             “_____”_______________ р.
(місце укладення договору)

__________________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади або органу місцевогосамоврядування, уповноваженого на укладення концесійного договору)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє згідно з __________________________ (далі – концесієдавець)
(N і дата рішення тощо)

з однієї сторони, та ________________________ в особі ____________
(назва юридичної особи)

_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________, або
(статут, доручення тощо)

_____________________________________________ (далі – концесіонер)
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

з іншої сторони, уклали концесійний договір про таке:

Предмет концесійного договору

1. Концесієдавець надає на _________ років концесіонеру право

__________________________________________________________________
(створити (побудувати) чи істотно поліпшити та (або) здійснювати
управління (експлуатацію) об’єкта концесії)

з метою задоволення громадських потреб у сфері ___________________
(сфера господарської
діяльності)

за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов цього
договору.

2. Об’єктом концесії за цим договором є:

__________________________________________________________________.
(найменування об’єкта, його місцезнаходження,
склад, вартість майна)

3. Фінансування   об’єкта   концесії  здійснюється  згідно  з
кошторисом витрат на його_________________________________________
(створення (будівництво) та (або)
утримання (експлуатацію)

     (у цей пункт включається інформація про:     найменування витрат;     розмір витрат з розподілом їх за плановими періодами;     джерела фінансування зазначених витрат;     шляхи відшкодування вкладених інвестицій;     зобов’язання, гарантії тощо).

                 Права і обов’язки концесієдавця

4. Концесієдавець має право:

здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов  цього
договору;

вимагати дострокового   розірвання   цього  договору  в  разі
порушення концесіонером його умов;

вимагати від  концесіонера  відшкодування  збитків   у   разі
погіршення   стану   об’єкта   концесії,   яке   сталося   з  вини
концесіонера;

одержувати від   концесіонера   інформацію,   необхідну   для
виконання своїх прав і обов’язків.

5. Концесієдавець зобов’язаний:

передати концесіонеру у строк до “_______” ____________________ р.

_________________________________________________________________;
(найменування об’єкта концесії)

надати концесіонеру у строк до “_______” __________ р. і в повному

обсязі пакет документів: _________________________________________

_________________________________________________________________;
(перелік документів, які підтверджують право концесіонера на    створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію)
об’єкта концесії)

вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;     зберігати комерційну таємницю концесіонера;     не втручатися у господарську діяльність концесіонера;     забезпечити надання    земельної    ділянки    у     порядку,
встановленому  Земельним кодексом України (якщо вона необхідна для
здійснення________________________________________________________________).
(вид концесійної діяльності, роботи, послуги)

6. Концесієдавець   має   також   інші   права  і  обов’язки,
передбачені цим договором та законодавством України.

                  Права і обов’язки концесіонера

7. Концесіонер має право:

здійснювати підприємницьку діяльність на основі _____________

_________________________________________________________________;
(створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації)
об’єкта концесії)

вимагати розірвання   цього   договору   у   разі   порушення
концесієдавцем  умов  договору  і відшкодування збитків,  завданих
невиконанням умов договору;

на продовження строку дії цього  договору  у  разі  виконання
його умов;

за погодженням  з  концесієдавцем  за  рахунок власних коштів
здійснювати  поліпшення  (реконструкцію,  технічне  переоснащення)
майна, отриманого у концесію;

отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги);

на відшкодування  витрат,  зроблених  у зв’язку з поліпшенням
майна, отриманого у концесію, за рахунок отриманого прибутку (якщо
інше не передбачено цим договором);

на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт
на об’єкті концесії третіх осіб.

8. Концесіонер зобов’язаний:

виконувати умови цього договору;

укладати відповідно   до   законодавства   трудові   договори
(контракти) з працівниками – громадянами України;

виконувати __________________________________________________

_________________________________________________________________,
(перелік робіт і інвестицій)необхідних для  поліпшення   переданих   у   концесію   споруд   і
обладнання;

погоджувати з  концесієдавцем  передачу повністю або частково
третім особам своїх майнових прав, що випливають з цього договору;

використовувати  на  об’єкті  концесії  матеріали та сировину
вітчизняного   виробництва  відповідно  до  умов  цього  договору;

утримувати об’єкт концесії в належному технічному стані;

нести відповідальність за виконання умов  цього  договору  та
законодавства  України третіми особами,  які залучені до виконання
спеціальних робіт на об’єкті концесії;

використовувати амортизаційні  відрахування  на   відновлення
основних фондів, отриманих у концесію;

після закінчення  строку,  на  який було укладено концесійний
договір,  передати об’єкт концесії в  належному  технічному  стані
концесієдавцю відповідно   до   умов   цього   договору  (земельні
ділянки – до умов договору оренди земельної ділянки).

8-1. У разі надання концесії на об’єкти, які використовуються
для  централізованого  опалення,  постачання  холодної  та гарячої
води,   водовідведення  і  перебувають  у  комунальній  власності,
концесіонер зобов’язаний забезпечити:

надання населенню,  що  проживає  на  відповідній  території,
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення відповідно до нормативів,  норм, стандартів,
порядків і правил;

ведення у   встановленому   законодавством   порядку   обліку
зазначених послуг;

вжиття заходів  для  ощадливого   використання   енергетичних
ресурсів;

проведення розрахунків    у   повному   обсязі   за   спожиті
енергоносії.

9. Концесіонер має також інші права та обов’язки, передбачені
цим договором та законодавством України.

      Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів

10. Концесіонер  в установленому порядку робить перший внесок
за надання об’єкта в концесію на рахунок

__________________________________________________________________
(відповідний рахунок державного або місцевого бюджету)

у розмірі _____________________ гривень протягом 10 робочих днів з
дня  підписання  цього договору. У разі надання концесії на об’єкт
незавершеного  будівництва  або  на створення (будівництво) нового
об’єкта   дата  здійснення  першого  внеску  концесійного  платежу
встановлюється  виходячи з часу одержання концесіонером доходу від
експлуатації  об’єкта  концесії,  але  не  пізніше ніж через шість
місяців після дати введення його в експлуатацію.

Наступні концесійні платежі вносяться незалежно від наслідків
господарської діяльності з періодичністю:

__________ гривень до ___________________________
(сума)               (кінцевий строк внесення)

__________ гривень до ___________________________.
(сума)               (кінцевий строк внесення)

За порушення    строків    внесення    концесійних   платежів
концесіонер сплачує пеню з розрахунку _____________ відсотків суми
концесійного платежу за кожний день прострочки.

Умови передачі та повернення об’єкта концесії

11. Передача об’єкта у концесію здійснюється не пізніше _____
календарних днів після укладення  цього  договору  і  оформляється
актом приймання-передачі згідно з додатком.

11-1.  Передача в концесію об’єктів, які використовуються для
централізованого  опалення,  постачання  холодної та гарячої води,
водовідведення і перебувають у комунальній власності, здійснюється
за   умови   розроблення  концесіонером  та  погодження  органами,
уповноваженими  приймати рішення про передачу об’єктів у концесію,
бізнес-плану беззбиткової діяльності.

12. Майно,   отримане  у  концесію,  включається  до  балансу
концесіонера  –  юридичної  особи  із  зазначенням,  що  це  майно
отримане у концесію.

13. Правовий  режим  майна,  яке  надається  в  концесію (або
створюється) на виконання  умов  цього  договору,  визначається  з
урахуванням Закону України “Про концесії”.

14. Після  закінчення  строку,  на  який  було  укладено  цей
договір,  у разі його розірвання,  ліквідації концесіонера, в тому
числі   у   зв’язку   з   визнанням  його  банкрутом,  концесіонер
зобов’язаний повернути концесієдавцю об’єкт концесії  в  належному
технічному стані.

Повернення майна об’єкта концесії здійснюється у _____ денний
строк після припинення дії цього  договору  і  оформлюється  актом
приймання-передачі.

    Порядок виконання робіт та приймання створених об’єктів *

15. Концесіонер у _______ денний строк з дати підписання акта
приймання-передачі подає концесієдавцю на  затвердження  проектну,
робочу   та   іншу,   визначену  концесієдавцем,  документацію  на
створення (будівництво) об’єкта концесії. Концесієдавець у _______
денний строк затверджує цю документацію.

16. Роботи   і   зобов’язання,   необхідні   для   здійснення
концесійної діяльності, виконуються за затвердженим концесієдавцем
календарним планом.

17. Концесіонер  повинен  під  власну  відповідальність та за
власні кошти провести всі необхідні перевірки  і  випробування,  а
також своєчасно отримати всі необхідні для створення (будівництва)
об’єкта концесії дозволи відповідних органів.

                 Види діяльності та ліцензування

18. За умовами цього договору концесіонер здійснює такі  види
діяльності, роботи, послуги: _____________________________________

_________________________________________________________________.

19. Концесіонер  зобов’язується  за  свій  рахунок   одержати
ліцензії  на  здійснення підприємницької діяльності,  яка згідно з
законодавством України підлягає ліцензуванню:

1)___________________________________________________________;
(вид діяльності)

2)___________________________________________________________.
(вид діяльності)

20. Ліцензії одержуються концесіонером до  початку  виконання
відповідних   видів  робіт.  Копії  одержаних  ліцензій  подаються
концесієдавцю.

          Умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії та
порядок компенсації зазначених поліпшень

21. З  метою використання об’єкта концесії для надання послуг
щодо задоволення громадських потреб у сфері ______________________

__________________________________________________________________
(сфера господарської діяльності)

концесіонер здійснює поліпшення (створення) майна чи придбає майно
за умови та в обсягах: ___________________________________________

__________________________________________________________________

Фінансування поліпшення  (створення)  майна  здійснюється  за
рахунок: __________________________, в обсязі ___________ гривень.
(концесіонера та (або)
концесієдавця)

22. Концесієдавець   зобов’язаний  відшкодувати  концесіонеру
витрати,  зроблені ним  у  зв’язку  із  зазначеними  у  пункті  21
поліпшеннями,  або вартість створеного (придбаного) майна (у разі
коли цим договором передбачено,  що майно, яке придбав концесіонер
на  виконання умов цього договору,  переходить у власність держави
або територіальної громади) в частині,  що  не  була  компенсована
концесіонером   у   результаті  концесійної  діяльності  за  умови___________________________________.

         Порядок використання амортизаційних відрахувань

23. Протягом всього строку дії цього договору  концесіонер  у
порядку,  передбаченому  законодавством  України   нараховує  суми
амортизаційних відрахувань.

24. Амортизаційні відрахування,  нараховані на основні фонди,
отримані у концесію або створені у зв’язку з виконанням умов цього
договору,   залишаються    у    розпорядженні    концесіонера    і
використовуються   виключно   на   відновлення   основних  фондів,
отриманих у концесію,  або створених у зв’язку з  виконанням  умов
цього договору.

                Умови встановлення цін та тарифів

25. Концесієдавець  і концесіонер дійшли згоди стосовно того,
що:

ціни (тарифи)  на  виготовлені   (надані)   товари   (роботи,
послуги), що надаються, становлять ________________________________________________________________________________________________;

зміна цін (тарифів)  здійснюється  у  порядку,  передбаченому
законодавством України, у разі ____________________________________________________________________________________________________.

Використання вітчизняних матеріалів та сировини

26. Для виконання цього договору концесіонер використовує

__________________________________________________________________
(матеріали, сировину)вітчизняного виробництва за умови ________________________________________________________________________________________________.

Умови використання праці
працівників – громадян України

27. Під час провадження  концесійної  діяльності  концесіонер
використовує працю працівників – громадян України ________________
відсотків загальної чисельності, в тому числі __________ відсотків
громадян,   звільнених   у   зв’язку   з   ліквідацією  державного
(комунального) підприємства _________________________, майно якого
(назва підприємства)надано у концесію.

Страхування об’єкта концесії

28. Ризик  випадкової  загибелі   або   пошкодження   об’єкта
концесії несе ___________________________________________________.
(концесієдавець (концесіонер)

29. Майно,  отримане концесіонером або створене відповідно до
умов цього договору, страхується концесіонером на користь ________

_________________________________________________________________.
(концесієдавця (концесіонера)

30. Концесіонер зобов’язаний  протягом  трьох  місяців  після
отримання  об’єкта у концесію укласти угоду про його страхування у
разі настання страхового випадку, пов’язаного з __________________

_________________________________________________________________.
(причини настання страхового випадку)

31. У  разі  настання  страхового   випадку   страхові   суми
(страхове  відшкодування),  що виплачуються страховиком,  повністю
спрямовуються на відновлення робочого стану об’єкта концесії.

32. Роботи з  відновлення  робочого  стану  об’єкта  концесії
повинні розпочатися у _____ денний строк після настання страхового
випадку.

33. Концесієдавець має бути ознайомлений з  усіма  страховими
полісами.

         Відповідальність сторін за виконання зобов’язань

34. У   разі   порушення  будь-яких  умов,  встановлених  цим
договором,  винна сторона сплачує на користь іншої сторони штраф у
сумі __________ гривень.      (розмір)

35. Сплата штрафу не  звільняє  сторони  від  виконання  ними
зобов’язань за цим договором.

36. Збитки  однієї  сторони,  що  виникли внаслідок порушення
іншою стороною своїх зобов’язань за цим договором, відшкодовуються
винною стороною у повному обсязі.

37. За   невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,
визначених цим договором,  сторони несуть відповідальність  згідно
із законодавством України.

38. У разі коли концесіонер допустив погіршення стану об’єкта
концесії або його загибель, він повинен відшкодувати концесієдавцю
збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта сталися
не з його вини.

                        Строк дії договору

39. Концесійний договір укладено на ___ років (з “___” ______
року по “___” ________ року).

                Порядок припинення дії, зміни умов
і розірвання концесійного договору

40. Дія цього договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі об’єкта  концесії  або  заподіяння  йому шкоди,  яка
виключає можливість його подальшої експлуатації;

ліквідації концесіонера  за  рішенням  суду, в  тому  числі у
зв’язку з визнанням його банкрутом.

41. Цей договір може бути розірвано за письмовим  погодженням
сторін  з  визначенням  порядку  компенсації витрат та інших умов.
Реорганізація  концесіонера  –  юридичної особи не є підставою для
зміни умов або розірвання цього договору.

41-1.  Концесієдавець  має  право  в  односторонньому порядку
відмовитися від договору концесії на об’єкти, які використовуються
для централізованого  опалення,  постачання  холодної  та  гарячої
води, водовідведення і перебувають у комунальній власності, у разі
невиконання або неналежного виконання  істотних  умов  договору  з
вини концесіонера.

У такому  разі  договір  є  розірваним  з  дати  повідомлення
концесієдавцем концесіонерові про відмову від договору.

42. На   вимогу  однієї  із  сторін  цей  договір  може  бути
розірвано  за  рішенням  суду  у  разі невиконання сторонами своїх
зобов’язань   та  з  інших  підстав,  передбачених  законодавством
України.

43. У разі виникнення обставин,  які викликають  необхідність
зміни  умов  цього  договору,  сторона повинна попередити письмово
іншу сторону за ______________ днів. Про зміну умов цього договору
складається  додаткова  угода,  яка підписується концесієдавцем та
концесіонером і є невід’ємною частиною цього договору.

Розв’язання спорів, що виникають з
концесійного договору

44. Спори,  що  виникають  з  цього  договору,  розглядаються
відповідно до законодавства України судом.

Спори, що виникають з цього договору за участю  нерезидентів,
вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

Прикінцеві положення

45. Цей  договір  набуває  чинності  з  дня  його  підписання
концесієдавцем та концесіонером.

46. Строк дії цього договору  може  бути  продовжено  у  разі
виконання   концесіонером   умов   концесійного   договору  та  за
погодженням з концесієдавцем.

47. Концесійний  договір  укладено  у  двох  примірниках  (по
одному  для  кожної  із  сторін),  що мають однакову юридичну силу
українською та _________________ мовами.

48. Усі додатки до концесійного договору є  невід’ємною  його
частиною.

Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

Концесієдавець:                 Концесіонер:     ____________________________    _____________________________     ____________________________    _____________________________

Концесієдавець                  Концесіонер     ____________________________    _____________________________      (посада, прізвище, ім’я та      (посада, прізвище, ім’я та
по батькові)                       по батькові)

М.П.                            М.П.

____________________________    _____________________________
(підпис)                         (підпис)     “____”___________________ р.    “____”____________________ р.

—————————–* Розділ  включається у концесійний договір у разі,  коли концесія
надається на право створення (будівництва) об’єкта концесії.

Примітка. Концесійний договір за згодою сторін може містити й інші
умови та положення, передбачені законодавством, а  також
інші способи  забезпечення  зобов’язань сторін (застава,
гарантія тощо).

{  Договір  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 1510
1510-2002-п  )  від  11.10.2002,  КМ  N  605 ( 605-2004-п ) від
12.05.2004, N 418 (
418-2009-п ) від 11.03.2009 }
Додаток
до концесійного договору

                               АКТ
приймання-передачі

“____”______________ р.                    м. Київ

Ми, нижчезазначені,   комісія    у    складі    представників
концесієдавця__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)__________________________________________________________________

та концесіонера __________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей  Акт  про  те,  що  згідно  з концесійним договором від
“____”_____________ р.  концесієдавець  (концесіонер)  передав,  а
концесіонер (концесієдавець) прийняв споруди, устаткування та інше
майно__________________________________________________________________
(назва об’єкта концесії)

1. До складу об’єкта входять: _________________________________________________________________________________________________
(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

2. Загальні відомості: _______________________________________________________________________________________________________.

3. Інженерне обладнання: _____________________________________________________________________________________________________.

4. Вартість основних фондів: _______________________________.

5. Результати огляду та випробувань: _______________________.

6. Разом з об’єктом передається технічна документація: _______________________________________________________________________.

7. До акта приймання-передачі додається:

1)________________________

2)________________________

3)________________________

Концесіонер (концесієдавець)     не    має    претензій    до
концесієдавця (концесіонера).

Від концесієдавця: 1. _______________________________     ________
(прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис)

2. _______________________________     ________
(прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис)

Від концесіонера: 1. _________________________________    ________
(прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис)

2. _________________________________    ________
(прізвище, ім’я та по батькові)     (підпис)