Програма підтримки та розвитку народних домів Сокальського району у 2019 році

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVІІ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №742 

09 квітня 2019 року                                                                       м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2019 році

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Сокальська районна рада Львівської області, –

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Програму підтримки та розвитку народних домів Сокальського району у 2019 році, що додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

                             Голова  районної  ради                                                            Микола  Пасько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Сокальської районної

державної адміністрації                                        ________________А.ДЯЧЕНКО

«_____» _____________ 20__ р.

МП

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Сокальської районної ради Львівської області

№____ від ______________ 20__ р.

Голова Сокальської районної ради

__________________ М. ПАСЬКО                                     «_____»_____________ 20__ р.

МП

 

ПРОГРАМА

підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2019 році

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

__________________ В. ПОГРАНИЧНИЙ

«_____» ________________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії

з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку

Сокальської районної ради _______________________ О. БЕРЕЗА

«_____» ________________ 20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації

____________________ С. ШЕВЧУК

«_____» ________________ 20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового

управління

Сокальської районної державної адміністрації

____________________Г. ЛЕОНОВА

«_____» ________________ 20__ р.

 

Головний спеціаліст відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної

державної адміністрації

__________________ У.ОСМІЛОВСЬКА

«_____» ________________ 20__ р.

м.Сокаль

2019 рік

 

Загальні положення

Народні доми є базовими установами культури, що діють з метою створення умов для самодіяльної творчості, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення.

Народні доми в багатьох населених пунктах залишаються єдиними осередками, що задовольняють культурні потреби жителів і є традиційними центрами з розвитку народної творчості.

Станом на 01.01.2019 мережа народних домів Сокальського району становить 74 народні доми, з них 71 заклад знаходиться у сільській місцевості. У Сокальському районі функціонує 52 аматорські та 23 народних колективи, у складі яких налічується 950 учасників.

Розвитку аматорського мистецтва, підвищенню його рівня, створенню нових і зміцненню існуючих колективів сприяють культурно-мистецькі заходи, що проводяться у народних домах.

Будівлі і споруди закладів культури в основному побудовані у 60-х–70-х роках і потребують проведення поточних та капітальних ремонтів з метою утримання їх у належному технічному стані.

Станом на 01.01.2019 потребують капітального ремонту – 38 закладів, аварійні – 3. Опалюються всього 45 народних домів, з них постійно 10 народних домів, частково, на період проведення заходів, опалюється 35 народних домів, 29 народних домів не опалюється взагалі.

Для підтримки належного функціонування народних домів Сокальського району необхідне зміцнення та оновлення їх матеріально-технічної бази.

Така ситуація потребує здійснення комплексу заходів, що дозволять в умовах соціально-економічної кризи зберегти мережу та покращити матеріально-технічний стан народних домів, ініціювати нові форми організації змістовного культурного дозвілля населення.

Питання діяльності закладів культури сьогодні є пріоритетними у роботі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Враховуючи необхідність такої підтримки та з метою активізації діяльності, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування жителів, вирішення проблем фінансування народних домів, залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до їх роботи, розроблена районна програма підтримки та розвитку народних домів на 2019 рік.

Програма підтримки та розвитку народних домів Сокальського району у 2018 році (далі – Програма) підготовлена відповідно до Конституції України, Законів України “Про культуру”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України “Про нормативи забезпечення населення клубними закладами», наказу Міністерства культури України “Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності”.

Програма розроблена з метою активізації діяльності, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування жителів, вирішення проблем фінансування народних домів, залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до їх роботи.

Мета та основні завдання програми

Метою програми є збереження існуючої мережі народних домів у районі, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного культурного дозвілля жителів, покращення матеріально-технічної бази народних домів, підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем галузі культури.

Основними завданнями програми є:

– збереження мережі народних домів;

– проведення реконструкцій та ремонтів приміщень народних домів;

– покращення матеріально-технічного забезпечення народних домів.

Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування заходів програми здійснюється у межах коштів, передбачених по галузі “Культура” в місцевому бюджеті та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Заходи та очікувані результати виконання програми

Виконання програми сприятиме збереженню існуючої мережі народних домів, створенню сприятливих умов для організації якісного, змістовного культурного дозвілля жителів, покращенню матеріально-технічної бази народних домів.

Реалізацію програми передбачено здійснити за рахунок виконання відповідних заходів згідно з додатком.

Механізм реалізації та контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням програми та координація заходів, передбачених програмою покладаються на місцеві ради, на балансі яких знаходяться народні доми.

Виконавці заходів, зазначені у програмі, інформують про хід її виконання Сокальську районну раду та Сокальську районну державну адміністрацію до 15 листопада 2019 року.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми місцеві ради, на балансі яких знаходяться народні доми, подають до 20 грудня 2019 року у Сокальську районну раду та Сокальську районну державну адміністрацію.

 

Додаток 1 до

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2019 році

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2019 році

 

  1. Ініціатор розроблення програми: Сокальська районна рада.
  2. Дата, номер документа

про затвердження програми __________________________________________

  1. Розробник програми: відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
  2. Співрозробники програми: Сокальська районна державна адміністрація.
  3. Відповідальний виконавець: місцеві ради, на балансі яких знаходяться народні доми.
  4. Учасники програми: Сокальська районна державна адміністрація, Сокальська районна рада, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації, місцеві ради, на балансі яких знаходяться народні доми
  5. Термін реалізації програми: протягом 2019 року.
  6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього: 367,5.

8.1. Коштів районного бюджету: 367,5 тис. грн.

 

                                                              

Голова Сокальської 

районної державної адміністрації                 ______________ А.П.Дяченко

 

                                                                     

Головний спеціаліст відділу з питань культури,

охорони культурної спадщини,

туризму та релігій

районної державної адміністрації              ______________ У.Р.Осміловська

 

Додаток 2 до

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2019 році

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2019 році 

 в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування

                                                                                                                                                                                     тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2019 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 367,5 367,5
у тому числі    
обласний бюджет
районний бюджет 367,5 367,5

 

               Заступник голови районної ради                                        Василь Бойко

 

Додаток 3 до

Програми підтримки та розвитку народних домів

Сокальського району у 2019 році

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників 

Програми підтримки та розвитку народних домів Сокальського району у 2019 році

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання робіт, один.виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис.грн.
2019 рік***
1. Поточний ремонт  Народного дому міста Угнів Поточний ремонт Народного дому міста Угнів затрат: обсяг витрат на проведення поточного ремонту Народного дому міста Угнів,

32,5 тис. грн

  районний бюджет 32,5 Новий сучасний ремонт, збереження приміщення, покращення умов праці працівників, учасників художньої самодіяльності та глядачів
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість однієї роботи, 32,5 тис. грн
якості: виконання плану роботи: 100%
2. Поточний ремонт  Народного дому села Княже Поточний ремонт Народного дому села Княже затрат: обсяг витрат на проведення поточного ремонту Народного дому села Княже,

85,0 тис. грн

  районний бюджет 85,0 Новий сучасний ремонт, збереження приміщення, покращення умов праці працівників, учасників художньої самодіяльності та глядачів.
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість однієї роботи,

85,0 тис. грн

якості: виконання плану роботи: 100%
3. Придбання музичної апаратури та одягу сцени для Народного дому села Стенятин Придбання музичної апаратури та одягу сцени для Народного дому села Стенятин затрат: обсяг витрат на придбання музичної апаратури та одягу сцени для Народного дому села Стенятин,

100,0 тис. грн

  районний бюджет 100,0 Покращення умов праці працівників, матеріально-технічного забезпечення народних домів
продукту: кількість проведених заходів, 2.
ефективності: вартість однієї роботи,

50,0 тис. грн

якості: виконання плану роботи: 100%
4. Придбання музичної апаратури для Народних домів сіл Тартаків, Романівка, Копитів Тартаківської сільської ради Придбання музичної апаратури для Народних домів сіл Тартаків, Романівка, Копитів Тартаківської сільської ради затрат: обсяг витрат на придбання музичної апаратури для Народних домів сіл Тартаків, Романівка, Копитів,

150,0 тис. грн

  районний бюджет 150,0 Покращення умов праці працівників, матеріально-технічного забезпечення народних домів
продукту: кількість проведених заходів, 3.
ефективності: вартість однієї роботи 50,0 тис. грн
якості: виконання плану роботи: 100%
Усього на етап або на програму:   367,5  

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

                        Заступник голови районної ради                                                    Василь Бойко