КП “Архітектурно-планувальне бюро”

Код ЄДРПОУ:31535839

Підприємство створене з метою реалізації державної містобудівної політики, проектної та виробничої діяльності у галузі містобудування та архітектури.

 

Директор: Дідик Тетяна Володимирівна

Адреса: вул. Шептицького, 40

м. Сокаль, обл. Львівська, 80000

тел. (03 257) 2-30-48

email. sokal.kpapb@gmail.com

Бухгалтер: Марушенко Тамара Михайлівна

тел. (03 257) 2-31-33

 

СТАТУТ КП АПБ(завантажити)

 СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО”, що
перебуває у спільній власності територіальних громад Сокальського району
та знаходяться в управлінні Сокальської районної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підприємство “АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО”, створене Сокальською районною  радою (надалі – Власник) рішенням № 14 ХV сесії районної ради першого скликання від 16 січня 2001р. та підпорядковане Власнику. Координацію роботи від імені власника покласти на начальника відділу містобудування та архітектури Сокальської РДА.

1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Земельним та Господарським кодексами України, Законами України “Про основи містобудування” “Про планування та забудову територій” “Про власність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, а також цим статутом.
1.3. Назва:
1.3.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО”
1.3.2. Скорочена назва:К П АПБ
1.4. Юридична адреса:80000  Львівська обл. м.Сокаль вул.А.Шептицького 40

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою реалізації державної  містобудівної політики,   проектної та виробничої діяльності в галузі містобудування та архітектури.
2.1.1. Отримання прибутку
2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
2.2.1робота,спрямована на комплексний розвиток територій,покращення планування та забудови населених пунктів району,їх архітектурного та художньо-естетичного вигляду.
2.2.2.Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво,рконструкцію та реставрацію об*єктів житлово- цивільного , виробничого призначення та інших об*єктів будівництва.
2.2.3.

2.2.4.розробка документацій спрямованих на раціональне використання територій під забудову,реконструкцію і благоустрій населених пунктів району.

2.2.5.

2.2.6.Впровадження у проектування і будівництво прогресивних рішень планування і забудови,інженерного обладнання,ефективних будівельних матеріалів,конструкцій та виробів,методів будівництва.

2.2.7.Організація та виконання проектних робіт по  реставрації та використання пам*яток архітектури,культури і містобудування,природнього ланшафту,збереження історичного середовища населених пунктів району.

2.2.8.Виконання робіт по складанню і підготовці до видачі державних актів на право приватної власності на землю,документів на право оренди земельних ділянок,проведення їх  інвентаризації

2.2.9.Підготовка пропозицій і документів для укладання договорів купівлі-продажу земель,що здійснюються через земельні аукціони,торги,конкурси.

2.2.10.Виконання на замовлення  органів державної влади,судових органів,відновлення меж землекористування та подання їм своїх висновків для прийняття рішень по земельних спорах.

2.2.11.Здійснення авторського та технічного нагляду за будівництволм об*єктів.

2.2.12.Виготовлення та перенесення в натуру проектів відведення земельних ділянок фізичним та юридичним особам.

2.2.13Проведення обмірів та визначення меж земельних ділянок землекористувачів.

2.2.14.Виконання топогеодезичних робіт.

2.2.15.Надання консультативних та посередницьких послуг власника земельних ділянок та землекористувачам з питань володіння,користування зеземельними ділянками,правилами їх забудови.

2.2.16.Надання послуг по підготовці документації для роботи комісії по прийнятті в експлуатацію об*єктів.
2.3. Підприємство діє на принципі самоокупності. Для зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства можливі дотації власника.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього статуту, який затверджується Власником.
3.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланки зі своїм найменуванням.

Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.
3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Власника. Держава, Власник, не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за погодженням з Власником, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим законодавчим актам України.
3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства становлять основні та оборотні засоби, а також інші активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства є спільною комунальною власністю територіальних громад району і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) .
Здійснюючи право господарського відання , Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому статуту.
4.3. Підприємство має право за погодженням з Власником  здавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать.
4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:
4.4.1 комунальне майно, передане йому Власником,;
4.4.2 доходи, отримані від   надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
4.4.3 кредити банків та інших кредиторів;
4.4.4 капітальні вкладення;
4.4.5 безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
4.4.6 майно придбане в  інших юридичних чи фізичних осіб;
4.4.7 інше майно, цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права Підприємства.
5.1.1. Підприємство планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до кон’юнктури ринку товарів (робіт, послуг), галузевих науково-технічних прогнозів, програми соціально-економічного розвитку району, галузевих програм та економічної ситуації.
5.1.2. Підприємство виконує роботи( надає послуги) згідно укладених з замовниками договорів. Для виконання робіт ,які неможливо виконати силами підприємства можуть залучатися інші підприємства , організації та окремі спеціалісти.
5.1.3. Підприємство за погодженням з Власником може створювати на території України дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які будуть діяти на основі відповідних статутів і положень.
Підприємство за рішенням Власника може створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями.
5.1.4. Керівник підприємства самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки у межах своєї компетенції.
5.2. Обов’язки Підприємства:
5.2.1. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.2. Підприємство здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення у дію придбаного обладнання.
5.2.3. Підприємство здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва, проводить придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.
5.2.4. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.5. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства. Підприємство забезпечує фінансування затрат по вдосконаленню діяльності (виробництва) соціальному розвитку  і матеріальному  заохоченні працівників за рахунок зароблених коштів.
5.2.6. Підприємство виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.
5.2.7. Підприємство забезпечує виконання річного фінансового плану.
5.3. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні та комунальні замовлення, виконання програм соціально-економічного розвитку району в галузі містобудування.
Доведені у встановленому порядку державні та комунальні контракти і державні та комунальні замовлення є обов’язковими до виконання.
5.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.5.Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник, який призначається та звільняється  за поданням начальника відділу містобудування та архітектури Сокальської РДА на сесії районної ради.
6.2. Після призначення керівника на посаду з ним укладається трудовий контракт. Контракт укладає від імені Власника голова районної ради.

6.3.Підприємство за погодженням з Власником визначає структуру управління і встановлює штатний розпис узгоджений  з начальником  відділу містобудування та архітектури Сокальської РДА.
6.4. Умови контракту з керівником Підприємства передбачають:
6.4.1 термін дії контракту – 2 роки;
6.4.2 права та обов’язки сторін;
6.4.3 відповідальність керівника перед Власником;
6.4.4 умови оплати праці та компенсації;
6.4.5 умови звільнення з посади та гарантії.
6.5. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до підприємства та чинного законодавства України.
6.6. Керівник Підприємства:
6.6.1 несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
6.6.2 діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;
6.6.3 видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;
6.6.4 розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
6.6.5 укладає договори, видає довіреності, у тому числі і з правом передоручення;
6.6.6 відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.
6.6.7 несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
6.6.8 здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
6.7. Керівник Підприємства не вправі приймати рішення з питань, що відносяться до компетенції Власника.
6.8.Керівник Підприємства підзвітний Власнику.
6.9. Трудовий колектив Підприємства становлять особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
6.10. Трудовий колектив Підприємства:
6.10.1 розглядає і затверджує проект колективного договору;
6.10.2 розглядає та вирішує згідно зі статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу;
6.11. Право укладення колективного договору від імені Власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

7. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВЛАСНИКОМ  І ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.
7.2. До виключної компетенції Власника належать:
7.2.1 визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
7.2.2 затвердження Положень  та  статутів дочірніх підприємств;
7.2.3 призначення та звільнення керівника Підприємства за поданням начальника відділу містобудування та архітектури Сокальської РДА;
7.2.4 погодження  створення, реорганізації та ліквідації  підприємством, філій і представництв;
7.2.5 створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
7.2.6 затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх виконання;
7.3. Власник має право:
7.3.1 отримувати  інформацію щодо діяльності Підприємства (дані бухгалтерського обліку, звітності та інші документи тощо);
7.3.2 надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;
7.3.3 встановлювати рівень рентабельності Підприємства (при необхідності);
7.3.4 контролювати виконання завдань, покладених Власником на Підприємство;
7.4. Власник  приймає на себе такі зобов’язання:
7.4.1 виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Підприємства;
7.4.2 сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;
7.4.3 не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.
8.2. Частка чистого прибутку Підприємства, яка вилучається до районного бюджету, визначається Власником згідно з чинним законодавством та зазначається у фінансовому плані Підприємства. Частка чистого прибутку, що залишається після вилучення до районного бюджету, є власністю Підприємства та використовується ним для господарської та фінансово-інвестиційної діяльності.
8.3. Підприємство може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання; Резервний фонд; інші фонди.
8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити та інші кошти, передбачені чинним законодавством.
8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
8.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
8.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше непередбачене законодавством.
8.8. Відчуження засобів виробництва , що є комунальною власністтю і закріплені за Підприємством , здійснюється за погодженням з власником  у порядку визначеному чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження кошти спрямовуються на розвиток підприємства.

9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення сесії Сокальської районної ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.
9.3. Підприємство ліквідується у випадках:
9.3.1 прийняття відповідного  рішення районною радою;
9.3.2 визнання його банкрутом;
9.3.3 якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених чинним законодавством, дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;
9.3.4 якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Підприємства та/або рішення про створення Підприємства;
9.3.5 на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.
9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Власника та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Власником.
У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно із Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Власнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі в терміни згідно чинного законодавства.
9.6. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до статуту затверджуються Власником.

 

Цілі діяльності підприємства.

Підприємство створене з метою реалізації державної містобудівної політики, проектної та виробничої діяльності у галузі містобудування та архітектури.

Метою діяльності підприємства є отримання прибутку.

 

Структура, принципи формування  і розмір винагороди
керівника підприємства.

 Згідно контракту, за виконання обов’язків керівнику нараховується:

  • заробітна плата у розмірі 40% від фактично виконаного ним (керівником) обсягу робіт;
  • надбавка за інтенсивність і ненормований робочий день у розмірі 30% від заробітної плати керівника.

Директора  комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро»

 Дідик Тетяна Володимирівна

Працює:                      директор КП «Архітектурно-планувальне бюро»

Громадянство             громадянка України

Число, місяць, рік народження       –.–.—- р.

 Місце народження     Україна, с.Перемиль Горохівського району  Волинської  області

Освіта   закінчена вища, Львівський   політехнічний інститут , 1991 рік, архітектура,  архітектор

Наукова ступінь, вчене звання      не має

Володіння мовами     українська,  російська вільно, англійська із словником

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь     

з 08.1991 по 08.1995 р.р.  – вчитель образотворчого мистецтва  Жвирківської середньої школи

з 08.1995 по 06.1996 р.р. – інженер Сокальського районного відділу  ОП  «Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»

з 06.1996 по 01.2002 р.р. – заввідділом Сокальського районного відділу  ОП  «Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»

з 01.2002 по 05.2002 р.р. – тимчасово  виконуюча обов’язки начальника  КП «Архітектурно-планувальне бюро»

з 05.2002 р. до т.ч.   –    директор  КП «Архітектурно-планувальне бюро»

Контактна інформація

80000, Львівська  область, м. Сокаль, вул. Шептицького,  —

тел. (0257) 2-30-48;

e-mail:sokal.kpapb@gmail.com